เชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2566

เชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2566

          หน่วยงานที่ประสงค์ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะต้องดำเนินการดังนี้

  1. จัดทำเอกสารตามที่ สสว. กำหนด เป็นเอกสารต้นฉบับที่ลงนามทุกหน้าให้ครบถ้วน  จำนวน 1 ชุด และ และสแกนเอกสารต้นฉบับที่ลงนามทุกหน้าให้ครบถ้วน ในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPEG
  2. แจ้งความประสงค์ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือฯ โดยติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการตามเอกสารแนบท้ายประกาศเผยแพร่ฯ เพื่อรับลิงก์ Google form และอัพโหลดไฟล์เอกสารต้นฉบับที่ลงนามทุกหน้าให้ครบถ้วน ในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPEG
  3. ทำการอัพโหลดไฟล์เอกสารต้นฉบับที่ที่ลงนามทุกหน้าให้ครบถ้วน ในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPEG ในลิงก์ Google form ที่กำหนด ก่อนนำส่งเอกสารต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด ด้วยตนเองที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ชั้นที่ 18 เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. โดย สสว. จะถือวันรับเอกสารจากตราประทับรับเอกสารของ สสว. เป็นสำคัญ

          เมื่อผลการพิจารณาสิ้นสุดแล้ว สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งผลการพิจารณาให้กับหน่วยงานที่ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุน ได้รับทราบต่อไป

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเชิญชวนหน่วยร่วมที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ

https://www.sme.go.th/upload/mod_cms/118/files/20221122171222-146083-0.pdf

1. กรอบการดำเนินงานโครงการพระดาบส

https://www.sme.go.th/upload/mod_cms/118/files/20221122171152-172217-0.pdf

2. กรอบการดำเนินงานโครงการ MSME National Awards

https://www.sme.go.th/upload/mod_cms/118/files/20221122171139-539033-0.pdf

3.กรอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

https://www.sme.go.th/upload/mod_cms/118/files/20221122171123-160457-0.pdf

4.กรอบการดำเนินงานโครงงาน BDS Recovery Beyond

https://www.sme.go.th/upload/mod_cms/118/files/20221122171109-202184-0.pdf

5.กรอบการดำเนินงานโครงการสิทธิประโยชน์

https://www.sme.go.th/upload/mod_cms/118/files/20221122171055-109366-0.pdf

6.กรอบการดำเนินงาน BCG 66

https://www.sme.go.th/upload/mod_cms/118/files/20221122171040-111885-0.pdf

7.กรอบการดำเนินงาน Formalization 66

https://www.sme.go.th/upload/mod_cms/118/files/20221122171026-128786-0.pdf

8.เพิ่มเติมข้อมูล Formalization 66

https://www.sme.go.th/upload/mod_cms/118/files/20221123115517-109667-0.pdf

9.กรอบการดำเนินงาน Cluster 66

https://www.sme.go.th/upload/mod_cms/118/files/20221122171012-989543-0.pdf

10.หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหน่วยร่วม ปี 2566

https://www.sme.go.th/upload/mod_cms/118/files/20221122170957-174421-0.pdf

11.การพิจารณา คุณสมบัติ การคัดเลือกหน่วยร่วมดำเนินงาน

https://www.sme.go.th/upload/mod_cms/118/files/20221122170942-130994-0.pdf

12.การจัดเตรียมเอกสารในการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ

https://www.sme.go.th/upload/mod_cms/118/files/20221122170929-128914-0.pdf

13.แบบคำขอรับความช่วยเหลือ (สำหรับส่วนราชการ)

https://www.sme.go.th/upload/mod_cms/118/files/20221122170914-114903-0.doc

14.แบบคำขอรับความช่วยเหลือ (สำหรับองค์การเอกชน)

https://www.sme.go.th/upload/mod_cms/118/files/20221122170859-168701-0.doc

15.ข้อเสนอโครงการรับเงินอุดหนุน สสว.

https://www.sme.go.th/upload/mod_cms/118/files/20221122170845-202413-0.doc