“เปิดกล่องของขวัญเพื่อSMEs ปี 2566”

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” ร่วมกับพันธมิตรมากกว่า 20 องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำบริการสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการเงิน ให้กับ SMEs ทั่วไป ให้รับทราบข้อมูลและเข้าถึงบริการต่างๆ ได้มากขึ้น รวมไปถึงได้รับความรู้ด้านการจัดการการเงิน บัญชีและภาษี ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่อไป โดยกำหนดจัดใน 21 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งครั้งแรกจะจัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 31 มกราคม 2566 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์