ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การปลูกพืชไม่ใช้ดิน(Hydroponics) และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการใหม่จากศิษย์พระดาบส และผู้สนใจที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวาย หาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐานและไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆ ได้กลายเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีทักษะความรู้ในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

          มูลนิธิพระดาบส ขอเชิญผู้ประกอบการ ศิษย์พระดาบส และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ” จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

          รุ่นที่ 1 วันที่ 24 – 30 เมษายน 2566

          รุ่นที่ 2 วันที่ 10 – 16 กรกฎาคม 2566

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ  **** ฟรี ตลอดหลักสูตร ****

          คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  • ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม
  • เป็นผู้ที่สนใจด้านการปลูกผัก Hydroponic
  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เบอร์ 02 – 1744111-2

ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์(ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 09.00 – 16.30 น.