การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมอัจฉริยะด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (ปีที่ 2) ครั้งที่ 4