Application Taobao "ขายสินค้าไทย ไปจีน ทำอย่างไร"

เปิดรับมัตรผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพธุรกิจในด้านการตลาดออนไลน์ผ่านหลักสูตร
Application Taobao "ขายสินค้าไทย ไปจีน ทำอย่างไร"  

รับจำนวนจำกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 083-6615959   คุณชาญชัย
email: privileges4sme@gmail.com
www.privileges4sme.com