ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับวิธีคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ใหม่ เพื่อความเป็นธรรมมากขึ้น

1

 

ธปท. ได้ปรับปรุงและยกระดับแนวทางการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมกับลูกหนี้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดโอกาสที่ลูกหนี้จะไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ นับตั้งแต่วันที่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ให้คำนวณบนฐานของเงินต้นในงวดที่ผิดนัดชำระ

จากเดิมที่คำนวณจากยอดเงินต้นคงเหลือทั้งหมด ปรับเปลี่ยนใหม่โดยคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนฐานของ "เงินต้นในงวดที่ผิดนัดชำระหนี้" เท่านั้น ไม่รวมงวดตามสัญญาในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงกำหนดชำระและยังไม่มีการผิดนัดชำระหนี้

2

สาเหตุสำคัญที่การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ไม่ควรรวมค่างวดในอนาคตที่มาไม่ถึงด้วยนั้น เพราะ

- การผิดนัดชำระหนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด (ตามมาตรา 204 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

- ถ้าหนี้ยังไม่ถึงงวดที่ชำระตามกำหนด เจ้าหนี้จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ได้  (ตามมาตรา 191 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

- หากหนี้ยังไม่ถึงงวดที่ชำระตามกำหนด หรือเจ้าหนี้ยังไม่ได้ใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาเพื่อเรียกหนี้คืน ลูกหนี้ก็ยังไม่อยู่ในฐานะผู้ผิดนัดชำระหนี้ในหนี้นั้น

 

ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่เรียกเก็บนั้น

- ต้องไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บได้

- ไม่คิดซ้ำซ้อนกับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา

- ต้องคิดตามจำนวนวันที่ผิดนัดชำระหนี้

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ตามแนวทางใหม่

จากฐานของ "เงินต้นของงวดที่ 25" เท่านั้น คือ คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระเฉพาะเงินต้นในงวดที่ 25 เท่านั้น โดยจะไม่รวมเงินต้นในงวดที่ 26 ถึงงวดที่ 240

3

สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อ SME ทั้งนี้ สำหรับการผิดนัดชำระหนี้ก่อน 1 พฤษภาคม ผู้ให้บริการสามารถนำหลักการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้แบบใหม่ไปประกอบการพิจารณาผ่อนปรนได้ตามที่เห็นสมควร หากประชาชนท่านใดพบพฤติกรรมการให้บริการที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม ท่านสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ที่ช่องทาง www.1213.or.th หรือ โทร. 1213

 

อ่านฉบับเต็มเพิ่มเติม: ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ คิดอย่างไรให้เป็นธรรม

https://www.1213.or.th/th/Pages/defaultinterest.aspx

 

Published on 28 September 2020
SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย

 

บทความแนะนำ