โครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน (PP-SME)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้มากขึ้น โดยสามารถขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพได้ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตกับสำนักงาน ก.ล.ต.

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

เป็นบริษัทจำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็น SME ขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามที่กำหนด        

เกณฑ์  กิจการ S M
รายได้ต่อปี กิจการผลิต 0- 100 ลบ. 101 -500 ลบ.
กิจการบริการ ค้าส่ง ค้าปลีก 0- 50 ลบ. 51- 300 ลบ.
การจ้างงาน กิจการผลิต 1 -50 คน 51 -200 คน
กิจการบริการ ค้าส่ง ค้าปลีก 1 -30 คน 31 -100 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ก.ล.ต. :  ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2
โทร 02-263-6232 และ 02-033-9520 หรือ สสว. โทร. 02-298-3171