วันนี้ EXAC พามารู้จัก #ขั้นตอนการส่งออก ง่าย ๆ เพียง 8 ขั้นตอน เพื่อช่วยผู้ประกอบการมือใหม่เตรียมความพร้อมเป็นผู้ส่งออก!

วันนี้ EXAC พามารู้จัก #ขั้นตอนการส่งออก ง่าย ๆ เพียง 8 ขั้นตอน เพื่อช่วยผู้ประกอบการมือใหม่เตรียมความพร้อมเป็นผู้ส่งออก!
.
1) การตกลงทำการค้า
เมื่อมีการติดต่อทำการซื้อขายสินค้า ประเด็นสำคัญที่ต้องเจรจา คือ (1) เรื่องเทอมการชำระเงิน (Payment Term) หรือข้อตกลงในการชำระสินค้าซึ่งอาจเกิดก่อนหรือหลังการส่งสินค้าก็ได้ โดยเทอมการชำระเงินจะมี 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ การชำระเงินแบบโอนเงิน และ การชำระเงินภายใต้เอกสาร (2) ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ โดยทั่วไปจะอ้างอิงจาก International Commercial Terms หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า INCOTERMS เพราะจะมีผลโดยตรงต่อการคำนวณราคาสินค้าของผู้ส่งออกว่าจะมีต้นทุนในการขายสินค้าไปให้กับผู้ซื้ออย่างไร
.
2) การทำ Quotation และรับใบ P/O
เมื่อทราบรายละเอียดของ Payment Term และ INCOTERMS แล้ว ผู้ส่งออกสามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการทำใบเสนอราคา (Quotation) เพื่อส่งให้แก่ผู้ซื้อและรายละเอียดนี้ก็จะอยู่ในส่วนหนึ่งของใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order หรือ P/O)
.
3) การผลิตสินค้า
เมื่อผู้ซื้อส่งใบ P/O ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการผลิตสินค้าตามที่ระบุมาใน P/O
.
4) การติดต่อบริษัทโลจิสติกส์ (Logistics)
หลังจากผลิตสินค้าแล้ว สำหรับผู้ส่งออกที่ส่งสินค้าทางเรือ แนะนำให้ใช้บริษัท Shipping เนื่องจากบริษัท Shipping จะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจองรถขนสินค้าไปยังท่าเรือ และยังช่วยทำเอกสารผ่านพิธีการศุลกากรให้แก่ผู้ส่งออกอีกด้วย
.
5) การผ่านพิธีศุลกากรและส่งสินค้า
ผู้ส่งออกสามารถยื่นเอกสารใบขนสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับเลขที่ใบขนสินค้า เมื่อส่งสินค้าไปยังท่าเรือหรือสนามบินแล้ว ศุลกากรอาจมีการตรวจสอบสินค้าขึ้นอยู่กับขอบข่ายความเสี่ยงของสินค้านั้นๆ สิ่งสำคัญในการส่งออกสินค้า คือใบอนุญาติและใบรับรองมาตรฐานสินค้า ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งออกกำหนดไว้ เช่น หากต้องการส่งออกหน้ากากอนามัย นอกจากการเตรียมเอกสารแล้ว ผู้ส่งออกยังต้องเช็คกับกรมการค้าภายในด้วย ว่าต้องมีการขออนุญาติในการส่งออกหน้ากากอนามัยหรือไม่

ผู้ส่งออกสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.customs.go.th หรือติดต่อ Call Center 1164
.
6) การจัดเตรียมและนำส่งเอกสาร
ผู้ส่งออกมีหน้าที่ในการจัดเตรียม เอกสารการส่งออกให้กับผู้ซื้อ การไม่เข้าใจรายละเอียดหรือการจัดเตรียมเอกสารไม่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ทำให้ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งออกลดลง เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามช่วงเวลาการซื้อขายสินค้า (1) เอกสารก่อนการส่งออก เช่น ใบเสนอราคา(Quotation) ใบคำสั่งซื้อ(Purchase Order) Letter of Credit(L/C) (2) เอกสารหลังการส่งออก เช่น ใบตราส่งสินค้า ใบกำกับหีบห่อสินค้า (Packing List) ใบกำกับราคาสินค้า(Commercial Invoice) ผู้ส่งออกสามารถดูตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง
ลิ้งค์ >> https://drive.google.com/.../1arx8v.../view...
.
7) การรับชำระค่าสินค้า
การรับชำระค่าสินค้ามีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ นอกจากช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ส่งออกแล้ว ยังช่วยให้ผู้ส่งออกมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย บริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการส่งออก เช่น บริการการยืนยัน L/C บริการโอน L/C บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ ผู้ส่งออกสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการค้าต่างประเทศของ EXIM BANK ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง
ลิ้งค์ >> https://drive.google.com/.../1Jb1CEy_11PGD.../view...
.
การขอคืนภาษี
ผู้ส่งออกต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยสามารถยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา เพื่อรับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
.
#EXIMBANK #EXACbyEXIMBANK #ธุรกิจส่งออก #SME #SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญสมัครคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาและจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching) สู่ตลาดอินเดีย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึก ปีงบประมาณ 2564 "Thailand–India Business Matching 2021 (Lifestyle Products)" ในวันที่ 24-27 สิงหาคม 2564

ขอเชิญสมัครคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาและจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching) สู่ตลาดอินเดีย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึก ปีงบประมาณ 2564 "Thailand–India Business Matching 2021 (Lifestyle Products)" ในวันที่ 24-27 สิงหาคม 2564

สมัครด่วน! ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม 2564
Scan QR Code เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรือคลิกที่ลิงก์ http://www.osmepfair.com/registersmemarketing/2000003

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ของขวัญ ของใช้และของตกแต่งบ้าน
- มีความพร้อมด้านการค้าและการส่งออกไปต่างประเทศ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- เป็นสมาชิก สสว. และจดทะเบียนพาณิชย์หรือนิติบุคคลมาอย่างน้อย 1 ปี
- ไม่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการกับ สสว. ต่อเนื่อง 3 ปี (นับจากปี 2561)

สิทธิประโยชน์สำหรับประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 60 กิจการ
- อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสร้างความเข้าใจตลาดอินเดีย และเทคนิคสำคัญในการนำเสนอสินค้า
- Pre-Matching เพื่อให้ได้คู่ค้าที่ตรงความต้องการมากกว่า 3 คู่ ในแต่ละกิจการ
- เผยแพร่ข้อมูลสินค้าบนระบบนัดหมายจับคู่ธุรกิจ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าไทย ไปยังกลุ่มคู่ค้าในประเทศอินเดีย

หมายเหตุ:
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกกิจการที่ส่งเอกสารการสมัครครบถ้วน และ/หรือมีมาตรฐานและรางวัลการันตีก่อนเป็นลำดับแรก
2. หลังจากกรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณารอเจ้าหน้าที่แจ้งสถานะการสมัครผ่านทางอีเมล
3. กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณเกด ณิชาภา โทรศัพท์ 092-223-4142 หรือ 02-105-4778 ต่อ 4005
E-mail: nichapha_le@ismed.or.th

#SMEone

บทความแนะนำ

โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย สร้างรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของจีน อย่างเต็มรูปแบบ “Scaling Up Your Business with China e-Commerce Giants ขยายธุรกิจเติบโตได้ด้วยการเข้าสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่แห่งจีน”

โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสร้างรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของจีน อย่างเต็มรูปแบบ “Scaling Up Your Business with China e-Commerce Giants ขยายธุรกิจเติบโตได้ด้วยการเข้าสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่แห่งจีน”

จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประกาศผลผู้เข้าร่วมผ่านช่องทาง e-mail สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 21 พฤษภาคมนี้เท่านั้น
สมัครเข้าร่วมคัดเลือก คลิก - https://forms.gle/xsjkWckL6tNLJTTU7

Live กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดสากล "Scaling Up Your Business with China e-Commerce Giants ขยายธุรกิจเติบโตด้วยการเข้าสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่แห่งประเทศจีน" ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.30–16.00 น. ชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/OSMEP/videos/518656589304761 
โดย คุณ กุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ กรรมการสมาคมผู้ประกอบการพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้า-ส่งออก และอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน
และ คุณณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม นายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย ผู้เชียวชาญด้านการขยายธุรกิจและเทคโนโลยีไทย-จีน

 

คัดเลือกเพียง 40 รายจากทั่วประเทศ เพื่อ

- บุกตลาดออนไลน์ประเทศจีนเต็มรูปแบบ และจัดทำ Company Profile ภาษาจีน
- นำสินค้าจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Taobao
- กระตุ้นยอดขาย โดย KOLs ของจีน
- ให้คำปรึกษาเชิงลึก โดยผู้เชียวชาญตลาดจีน
- Business matching กับคู่ค้าชาวจีน

หรือสอบถามข้อมูลที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ในวันและเวลาราชการ)
โทร. 092 446 1103, 095 392 6265, 084 176 8286, 096 994 0272
Email : digitalmarketing.ssru@gmail.com

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “ชี้ช่องทางปรับธุรกิจหลัง COVID-19 ด้วย BCG Economy และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “ชี้ช่องทางปรับธุรกิจหลัง COVID-19 ด้วย BCG Economy และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 
 
จัดโดย สสว. และ สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)
 
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 18:00-17:00 น. โดยรับชมผ่านระบบ Zoom
ลงทะเบียน ได้ที่ http://bit.ly/3RQ1AAf 

 

หัวข้อการบรรยาย
• นโยบายการผลักดัน BCG Economy การต่อยอดและการนำไปปรับใช้ในธุรกิจ โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
• วิธีการแสดง QR Code คู่กับเครื่องหมายมาตรฐานสินค้า โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
• โอกาสเพิ่มยอดขายสินค้าที่ผลิตในประเทศ พร้อม Workshop ขั้นตอนการขอรับรอง Made in Thailand

ติดต่อสอบถาม สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณพรทิพย์ (กิ๊ก) Tel. 02-345-1188, คุณภาคภูมิ (บูม) Tel. 02-345-1122
Email : smi.stronger@gmail.com, LINE OA : @smipage, Facebook Fanpage : smipage

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรขั้นต้น (ผู้ประกอบการที่ยังไม่มีร้านค้าออนไลน์) ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรขั้นต้น (ผู้ประกอบการที่ยังไม่มีร้านค้าออนไลน์) ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย
 
อบรมออนไลน์ วันที่ 15–16 พ.ค. 64
เข้าร่วมอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ คลิ๊ก https://www.tu-digitalmarketing.com
 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทาง สสว. และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดอบรมออนไลน์ ผ่าน Facebook กลุ่มปิด รับจำนวนจำกัด รอบละ 100 ราย เท่านั้น!!
รับเฉพาะผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เท่านั้น
 
หลักสูตรขั้นต้น อบรม 2 วัน สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีร้านค้าออนไลน์หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์
• สอนและทำเวิร์กชอปตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถขายออนไลน์ผ่าน Facebook Fanpage ได้จริง
• สอนการเล่าเรื่องและการสื่อสารทางการตลาดแบบเจาะลึก ฝึกทำจริง
• สอนการถ่ายภาพด้วยมือถือเบื้องต้น–ไม่มีกล้องมืออาชีพก็ถ่ายภาพที่น่าทึ่งได้..พร้อมการตกแต่งภาพแบบมืออาชีพ
• บริการถ่ายภาพสินค้าให้ฟรี สามารถนำไปใช้ขายออนไลน์ต่อได้เลย
 
รับจำนวนจำกัด พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น เครื่องปริ้นท์สติ๊กเกอร์แบบพกพาสำหรับนักขายออนไลน์ การออกแบบและสร้าง Content สำหรับการขายออนไลน์ โอกาสในการร่วมออกบูธขายสินค้าที่กรุงเทพฯ เป็นต้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 098-281-9892
#SMEone
 

บทความแนะนำ