ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 131 ถนน พหลโยธิน ตำบลคลอง 1 จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 02 564 7100

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)