ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ (66) 2 105 7400 #213, 214

บริการให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์แบบครบวงจร ตั้งแต่ ‘การคิด’ โดยการสนับสนุนแหล่งข้อมูลความรู้ แนวโน้ม หรือเทรนด์ด้านการออกแบบ แหล่งข้อมูลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และผู้ผลิตเฉพาะทางสำหรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ห้องสมุดรวบรวมหนังสือด้านนวัตกรรมธุรกิจ การคิดและการแก้ปัญหาเชิงออกแบบ ฐานข้อมูลธุรกิจสร้างสรรค์ ฐานข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์และพฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนวิธีการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
บริการให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์แบบครบวงจร ตั้งแต่ ‘การคิด’ โดยการสนับสนุนแหล่งข้อมูลความรู้ แนวโน้ม หรือเทรนด์ด้านการออกแบบ แหล่งข้อมูลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และผู้ผลิตเฉพาะทางสำหรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ห้องสมุดรวบรวมหนังสือด้านนวัตกรรมธุรกิจ การคิดและการแก้ปัญหาเชิงออกแบบ ฐานข้อมูลธุรกิจสร้างสรรค์ ฐานข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์และพฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนวิธีการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ