ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) นราธิวาส

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ชั้น 1 เลขที่ 37 หมู่ 9 ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 073-530-528, 064-585-3420

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) นราธิวาส

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) นราธิวาส