ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

เลขที่ 222 หมู่ 24 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-314-135

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7