ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) เชียงราย

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053-177-371, 064-301-6905

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) เชียงราย

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) เชียงราย