อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

"อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2 ห้อง 203 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000" โทรศัพท์ 064-0191411 หรือ 055-267000 ต่อ 9224

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม