ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 131 ถนน พหลโยธิน ตำบลคลอง 1 จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 02 564 6700

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)