ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา

ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 05 446 6666 ต่อ 1280-2

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา