หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ

หน่วยบริการบ่มเพาะและพัฒนาธุรกิจ คือ เป็นศูนย์บริการ SME ที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ การพัฒนาธุรกิจ และให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ที่จะช่วยให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาเสริมสร้างความเข้มเเข็ง เเละเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอยู่รอดของธุรกิจผ่านกระบวนการพัฒนาแนวคิดเชิงธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์