ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

"ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (คณะบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9) ชั้น 9 เลขที่ 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 " โทรศัพท์ 0-2579-1111 ต่อ 5558, 2354 (คณะบริหารธุรกิจ)

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม