หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถ. สถลมาร์ค ต. เมืองศรีไค อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-433-456

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี