ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาคาร 2 ชั้น 1 160 ถ. กาญจนวนิช ต. เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา" โทรศัพท์ 074-325-007 # 360

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา