ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

"อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 1 หมู่ 20 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี " โทรศัพท์ 0-2529-0674 ต่อ 219 หรือ 0-2909-1426

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์