ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคาร 21 (โรงอาหาร 2) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โทรศัพท์ "044-611221 ต่อ 7711 081-8798071 , 080-8566617 , 099-4694562"

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์