ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-722118 -733 /080-3852778

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม