ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 1 หมู่ 20 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2529-0674 ต่อ 219 หรือ 0-2909-1426

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

การให้บริการ การบ่มเพาะธุรกิจ (University Business Incubation) ทำหน้าที่กำกับดูแล การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเน้นการรวบรวมศักยภาพและความเชี่ยวชาญของคณะและสถาบันวิจัยต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมาสนับสนุน  VRUBIเป็นหน่วยบ่มเพาะ วิสาหกิจในมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนานิสิต คณาจารย์ ตลอดจนนิสิตเก่าในการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเทคโนโลยที่สร้างขึ้นในมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับทักษะในการเป็นผู้ประกอบการใหม่