อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

"ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม อาคารกลุ่มงานวิจัยและปฏิบัติงาน ชั้น1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150" โทรศัพท์ (043)754 192 ภายใน 1730

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม