วารสารวิชาการ Unisearch Journal ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

        ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำวารสารวิชาการ "Unisearch Journal" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการภายใต้โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และงานที่ปรึกษาที่ดำเนินการผ่านศูนย์บริการวิชาการฯ ของคณาจารย์และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้กระจายไปสู่สังคมทุกภาคส่วนอย่างแพร่หลาย และเพื่อเป็นช่องทางให้้สามารถนำผลการศึกษาต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ โดยมีกำหนดเผยแพร่เป็นราย 4 เดือนต่อปี 

       ทั้งนี้ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าศึกษาข้อมูลและบทความต่างๆที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.journal.unisearch.chula.ac.th/th

 

QR Code เว็บไซต์

บทความแนะนำ

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนากลไลขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐหรืออุปสงค์ของตลาด (TBIR/TTTR) ผ่านระบบออนไลน์

            ด้วยสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้ดำเนินโครงการพัฒนากลไลขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐหรืออุปสงค์ของตลาด (TBIR/TTTR) ซึ่งมีกำหนดจัดการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและ SMEs ที่มีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 -11.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลมาตรการสนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของภาครัฐหรือตามอุปสงค์ของตลาด (TBIR/TTTR) และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว 

            สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถลงทะเบียนผ่านลิงค์ https://rb.gy/nmg066 หรือ QR Code ด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนา รวมไปถึงโอกาสได้รับการคัดเลือกให้รับทุนจากมาตรการตามเงื่อนไขที่ สกสว. กำหนด

             รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อประสานงานที่ คุณหทัยรัตน์ รุยหานนท์ เบอร์โทรศัพท์ 081-869-9204 อีเมล์ info@thaibispa.or.th

             ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุม

           

บทความแนะนำ

ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่องได้แก่

  • เรื่อง e-Signature "ลายมือชื่ออิเล็กทรนิกส์"
  • เรื่อง "อินฟลูเอนเซอร์ รูปแบบใหม่การโฆษณา"
  • เรื่อง โปรโมชั่นอย่างไร? ให้ถูกกฎหมาย
  • เรื่อง นวัตกรรมแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค

ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าชมบทความต่างๆ ได้ผ่านทางลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1VTtmpqUjsafcQYbGxnzTZK0O9LB-4n8K

 

บทความแนะนำ

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs - สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี

     ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี จะดำเนินโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เฟส 2 ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสภาพคล่อง สร้างความเข้มแข็งและฟื้นฟูกิจการในธุรกิจ SMEs ให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและสามารถส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานให้ลูกจ้างสัญชาติไทยไม่ให้ถูกเลิกจ้างหรือได้รับการจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้นายจ้างที่รักษาระดับการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระยะเวลาในการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2564 โดยมีลูกจ้างคนไทยไม่เกิน 200 คน

    ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยการสแกนคิวอาร์โค้ค(จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์)หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี โทร. 036-679656 ต่อ 1

บทความแนะนำ