กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการรายใหม่ เข้าร่วมโครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการผลิตคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดที่เหมาะสมกับคลัสเตอร์เป้าหมาย

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้–15 พฤษภาคม 2564 (สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

คลิ๊กลิ้งเพื่อสมัคร : https://www.smetracking2564.com/index.php?module=registration&func=agreement

คุณสมบัติ มีดังนี้

ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เลย นครราชสีมา สุพรรณบุรี นครนายก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

- นิติบุคคล

- บุคคลธรรมดา หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ

 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้

- ได้รับคำปรึกษาแนะนำเพิ่มศักยภาพในด้านต่าง ๆ

- มีเครือข่ายในการ่วมดำเนินธุรกิจ

- การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์

- เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหรือบริการ

- เพิ่มช่องทางการตลาด

 

*สงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมสำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น*

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

02 577-9018 , 088 317 9576 (คุณพรกมล)

#SMEone

บทความแนะนำ

โครงการส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเพื่อการขยายธุรกิจสู่สากล (SME SCALE UP) ประจำปี 2564

โครงการส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเพื่อการขยายธุรกิจสู่สากล (SME SCALE UP) ประจำปี 2564

ระยะเวลาการดำเนินงาน มีนาคม-สิงหาคม 2564 (รับสมัครผู้ประกอบการตั้งแต่บัดนี้และปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน)

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณากดลิ้งค์ https://forms.gle/1W7fyXQ45L86A5P9A

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการนำงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจในการแข่งขัน ภายใต้โครงการ “โครงการส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเพื่อการขยายธุรกิจสู่สากล (SME SCALE UP) ประจำปี 2564” ให้ได้รับการต่อยอดการพัฒนาโดยการนำงานวิจัย หรือเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในการแข่งขันในตลาดสากลและเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Collaboration Networking) ระหว่างหน่วยงานวิจัยภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทางและภาคเอกชน ในการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่เชิงพาณิชย์

แนวทางการพัฒนา

1. จัดทำฐานข้อมูลหน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน หรือศูนย์ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ในแต่ละสาขาการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการจัดทำระบบส่งต่อผู้ประกอบการที่เหมาะสม

2. จัดกิจกรรมสร้างและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ SMEs (Technology & Innovation Collaboration Network) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทางและภาคเอกชน รวมไปถึงจัดกิจกรรมเพื่อหาคู่ธุรกิจ (Business Networking) หรือจับคู่งานวิจัย หรือเทคโนโลยี ที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการแต่ละราย

3. สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจโดยการนำงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี มาปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ หรือกระบวนการธุรกิจ เพื่อนำไปใช้จริงในธุรกิจ โดยจัดที่ปรึกษาให้คำแนะนำเชิงลึกตามข้อมูลความต้องการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ

4. ดำเนินการพัฒนา โดยการนำงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบธุรกิจหรือกระบวนการธุรกิจร่วมกับหน่วยงานวิจัยเครือข่ายตามความต้องการเฉพาะด้านของผู้ประกอบการ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือกระบวนการธุรกิจต้นแบบ โดยเป็นการพัฒนาต่อยอด (Scale Up) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ หรือลดต้นทุน หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือการบริการ

5. ประเมินความสามารถของผู้ประกอบการในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ รวมทั้งวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Business Feasibility) เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการที่จะนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์

6. จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ Scale Up ให้ผู้ประกอบการที่ต้องการทดสอบตลาดผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการนำงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจในการแข่งขันในตลาดสากลและเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต โดยเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยหรือเป็นบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ เน้นดำเนินการในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่ง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เป็นต้น

หน่วยงานดำเนินงาน : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1. นพวรรณ จันทมาศ โทรศัพท์ 02-1054778 ต่อ 3003 มือถือ 089 1555965 E mail : smescaleup2021@gmail.com

2. ธีรโชติ ไหลสกุล โทรศัพท์ 02-1054778 ต่อ 3012 มือถือ  082-450-2626  E mail : smescaleup2021@gmail.com

3. วรรณภาพร พรมลาย โทรศัพท์  02-1054778 ต่อ 3000 มือถือ 082-450-2619 E mail smescaleup2021@gmail.com

 

บทความแนะนำ

สสว. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level 2564)

สสว. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level 2564)

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2564

URL ลิ้งค์ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclZnrtTB_LOcbuEJMYb4EAzTouVQrr8e3-VjIbzYP_a2IK5g/viewform

ฟรี.....ไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด)

 

คุณสมบัติ

ผู้ประกอบการ SME สัญชาติไทย ทั้งที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินธุรกิจปกติไม่น้อยกว่า 3 ปี (ต้องไม่มีรายชื่อซ้ำกับการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเชิงลึกในลักษณะเดียวกันภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ในปีเดียวกัน)

 

กลุ่มป้าหมาย

ผู้ประกอบการ SME ภาคการผลิต การค้าและบริการ

1. กลุ่มอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม และ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

2. กลุ่มอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มการแพทย์ครบวงจรหรือบริการทางการแพทย์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 

082-4502616 (ขนิษฐา) , 082-4502630 (อัชรา)

090-0905091 (ทิติยา) 082-4502627 (ณิชาภา)

E-mail : ismedstrong@gmail.com

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ออกบูธจำหน่ายสินค้า ฟรี!!! โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ประจำปี 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ออกบูธจำหน่ายสินค้า ฟรี!!!

สสว. CONNEXT สีสันถิ่นไทย หอการค้าแฟร์ เสน่ห์สยาม “วิถี นิว นอร์มอล”

โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ประจำปี 2564

ณ หน้าห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีซ ฝั่งชายหาดพัทยา จ.ชลบุรี

วันจัดงาน : วันที่ 16 -19 เมษายน 2564 เวลา 10.00-21.00 น.

พิธีเปิด : วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น.

ลิ้งค์แบบฟอร์มใบสมัคร

http://www.osmepfair.com/registersmemarketing/5000001

 

เงื่อนไขการร่วมออกบูธ

1. เป็นผู้ประกอบการ SME "วิสาหกิจขนาดย่อม" และ "วิสาหกิจขนาดกลาง" ที่จดทะเบียนพาณิชย์

2. เริ่มดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนถึงวันที่รับสมัคร

3. เป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์ หรือขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือมีการ

4. จดทะเบียนกับหน่วยงานกาครัฐ และดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นันจากวันที่จดทะเบียนถึงวันที่รับสมัคร

5. เป็นผู้ประกอบการที่มีประวัติการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าไม่เกิน 3 ครั้งต่อเนื่อง (1 ครั้งต่อปีงบประมาณ เริ่มจากปี 2561)

6. เป็นผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก สสว.

 

สอบถามเพิ่มเติมที่หอการค้าจังหวัดชลบุรี

นางสาวชนารดี พรวิสกุล

โทรศัพท์ : 038-273095-6,098-2870595, Line : 0982870595, E-mail : Chonburi.ccb@gmail.com

#SMEone

บทความแนะนำ

"โครงการ DBD Service X Logistics Startup" ยกระดับธุรกิจ เปลี่ยนชีวิตด้วยคลิกเดียว เปิดรับสมัคร วันนี้-15 เมษายน 2564

"โครงการ DBD Service X Logistics Startup" ยกระดับธุรกิจ เปลี่ยนชีวิตด้วยคลิกเดียว
เปิดรับสมัคร วันนี้-15 เมษายน 2564
 
DBD เปิดศูนย์กลางเชื่อมต่อ แก้ปัญหาการขนส่งและการบริหารจัดการคลังสินค้าให้กับธุรกิจ ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการระบบขนส่งที่ทันสมัย จาก Logistics ชั้นนำที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับธุรกิจบนระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าสากล และตอบรับการวางรากฐานเศรษฐกิจ Thailand 4.0
 
ไม่มีที่เก็บสินค้า ไม่มีเวลาบริหารสต๊อก ต้องออกไปส่งสินค้าเอง มาเปลี่ยนธุรกิจให้ปัง แล้วลืมปัญหาการขนส่งแบบเดิม ๆ ด้วยการเลือกใช้บริการระบบขนส่งสินค้าและคลังสินค้าที่ทันสมัยจากโลจิสติกส์ชั้นนำของไทย
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากเข้าร่วมโครงการ
1. ฟรีค่าธรรมเนียมเข้าใช้บริการระบบ ได้รับสิทธิพิเศษจาก Startup
2. เพิ่มโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันภายในประเทศได้ สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด
3. ช่วย SME ให้มีเวลาขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น และกำหนดปริมาณสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสม
4. SME ได้รับการต่อยอดเข้าใช้บริการระบบจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
 
คุณสมบัติของ SME ที่จะเข้าร่วมโครงการ
1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสินค้าและมีความประสงค์อยากเข้าร่วมโครงการ
2. ไม่เป็นสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือทำซ้ำ หรือเป็นของเลียนแบบ
3. กรณีที่เป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ หรือเวชสำอาง ต้องได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมีเลขจดแจ้งครบถ้วน
4. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เป็นไปตามแต่ละข้อจำกัดของแต่ละ Logistics Startup เป็นผู้กำหนด
 
สมัครเข้าร่วมโครงการ
https://fic2021.com/registration.aspx
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
https://drive.google.com/file/d/1efNIlCG64I-1p0F5d1HaTkP9WMFpZSAR/view
 
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร : 084 522 2429
Social Media : 
E-Mail : dbdxstartup2021@gmail.com
FB : DBDXStartup
Line Official  : @dbdxstartup
IG : dbdxstartup2021
© 2021 dbdservicexstartup All Rights Reserved.
#SMEone

บทความแนะนำ