"ข้อมูลแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนมีนาคม 2564" โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

"ข้อมูลแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนมีนาคม 2564" โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย
 
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำข้อมูลแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนมีนาคม 2564 พร้อมเอกสารประกอบ ลงใน Website ธปท. เรียบร้อยแล้ว
 
ท่านสามารถเรียกดูได้ตาม Link ด้านล่างนี้
1. แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนมีนาคม 2564
 
2. ตารางแนบ
 
3. แผนภูมิประกอบ
 
ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ
โทร. 0 4391 3543
 
#ธปท #BOT #Osmepสสว #สสวOSScenter #SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ Health and Wellness Economy คลัสเตอร์สิ่งทอทางการกีฬาเเละนันทนาการ (Sportech Cluster) ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปี งบประมาณ 2564

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ Health and Wellness Economy คลัสเตอร์สิ่งทอทางการกีฬาเเละนันทนาการ (Sportech Cluster) ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปี งบประมาณ 2564

จัดกิจกรรมวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม https://bit.ly/3xmbN0n
ฟรี...ไม่เสียค่าใช้จ่าย (จำนวนจำกัด)

หัวข้ออบรม
• แนวคิด ทฤษฎีการจัดการแบบคลัสเตอร์ยุค 2021
• เทคนิคการทำงานเป็นทีมเพื่อการแข่งขันกันอย่างสร้างสรรค์
• มาตรฐานที่ใช้ในผลิตภัณฑ์สิ่งทอทางการกีฬา
• ความสำคัญของประธานและผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA)
• การขึ้นทะเบียนเพื่อจัดจ้างภาครัฐ THAI SME-GP

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในสาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ที่เกี่ยวข้องในการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอทางการกีฬาและนันทนาการ ตั้งแต่กลุ่มต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้แก่
- ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตวัตถุดิบ เส้นใย เส้นด้าย เคมีภัณฑ์สิ่งทอ สารเคมีสีย้อม
- ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตผ้าผืน โดยวิธีการถัก การทอ และผ้าไม่ถักไม่ทอ (nonwoven)
- ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตด้านฟอกย้อม พิมพ์ และตกแต่งสำเร็จ
- ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตการตัดเย็บ ตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอเสื้อผ้าสำเร็จรูป

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
- ผู้ประกอบการจะต้องไม่เข้าโครงการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
- ผู้ประกอบการ MSME ที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-7135492-9 ต่อ 403 คุณณัฐธิดา, 884 คุณจุฑามาศ

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ Health and Wellness Economy คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและไลฟ์สไตส์สำหรับผู้สูงวัย (Aging Lifestyle Cluster) พื้นที่ภาคกลาง ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ Health and Wellness Economy คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและไลฟ์สไตส์สำหรับผู้สูงวัย (Aging Lifestyle Cluster) พื้นที่ภาคกลาง ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564

จัดโดย สสว. และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแบบคลัสเตอร์”
ฟรี...ไม่เสียค่าใช้จ่าย (จำนวนจำกัด)

จัดกิจกรรมวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม https://bit.ly/3xiCYZY

หัวข้ออบรม
• แนวคิด ทฤษฎีการจัดการแบบคลัสเตอร์ยุค 2021
• เทคนิคการทำงานเป็นทีมเพื่อการแข่งขันกันอย่างสร้างสรรค์
• การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอกลุ่ม Health and Wellness
• ความสำคัญของประธานและผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA)
• การขึ้นทะเบียนเพื่อจัดจ้างภาครัฐ THAI SME-GP

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในเครือข่ายการผลิต ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ได้แก่
- ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตวัตถุดิบ เส้นใย เส้นด้าย เคมีภัณฑ์สิ่งทอ สารเคมีสีย้อม
- ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตผ้าผืน โดยวิธีการถัก การทอ และผ้าไม่ถักไม่ทอ (nonwoven)
- ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตด้านฟอกย้อม พิมพ์ และตกแต่งสำเร็จ
- ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตการตัดเย็บ ตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอเสื้อผ้าสำเร็จรูป

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
- ผู้ประกอบการจะต้องไม่เข้าโครงการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
- ผู้ประกอบการ MSME ที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-7135492-9 ต่อ 403 (คุณณัฐธิดา), 884 (คุณจุฑามาศ)

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการใหม่ ที่มีสินค้า/บริการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME-Early Stage : All Stars) ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการใหม่ ที่มีสินค้า/บริการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME-Early Stage : All Stars) ปีงบประมาณ 2564

เพื่อรับโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนามาตรฐานการผลิต รวมทั้งการเจรจาธุรกิจ เพื่อเร่งโอกาสในการออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว
กดที่ลิ้งค์เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม http://smetracking2564.com/startup2564

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ
• แผนเส้นทางการเติบโตของธุรกิจระยะ 3 ปี
• การพัฒนาศักยภาพธุรกิจ เพื่อให้พร้อมสำหรับการนำสินค้า/บริการ ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น
• คัดเลือกเพื่อออกร้านจำหน่ายสินค้า และเจรจาธุรกิจกับแหล่งทุน และ Buyers ตัวจริง
• สนับสนุนเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

คุณสมบัติที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ นี้
1. ที่ตั้งของธุรกิจ หรือทำธุรกิจในพื้นที่ 7 จังหวัด (ตามพื้นที่การดำเนินงาน)
2. ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ หรือผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี
3. ผู้ว่างงานจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ และมีสินค้า/บริการของตนเอง

หมายเหตุ: จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ คือ
ก) บุคคลธรรมดา ได้แก่ การจดทะเบียนพาณิชย์ การจดทะเบียนการค้า
ข) นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด

พื้นที่ดำเนินการ : 7 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 082 450 2612 หรือ 02 105 4778 ต่อ 2001 (ณิชาภา), 2003 (สุกัญญา), 2008 (อัญชลี)

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม "Food for the Future : มาชิมกัญ" ครั้งที่ 1 จัดขึ้นวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ อยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม "Food for the Future: มาชิมกัญ"

มั่นใจได้อย่างไรว่าแหล่งที่คุณซื้อขายนั้นถูกกฎหมาย
ปลูกอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
ใช้กัญชาเป็นเครื่องปรุงไม่ผิดกฏหมาย
ต้องสัดส่วนเท่าไหร่ถึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

มาชิมกัญครั้งที่ 1 จัดขึ้นวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 บริเวณชั้น 2 หน้า The Hall อยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา

ปัจจุบันการใช้กัญชาเป็นเครื่องปรุงไม่ผิดกฏหมาย แต่การซื้อจากแหล่งผลิตที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องนั้นผิดกฏหมาย
พบกับเหล่ากูรู ผู้เชี่ยวชาญ มาให้คำตอบเกี่ยวกับการใช้กัญชาอย่างถูกวิธี ปลูกอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
และรวบรวมร้านอาหารที่อร่อยและถูกกฏหมายมาโชว์ฝีมือ เมนูเลิศรส มาชิมรสกันภายในงาน


หมายเหตุ: **วันเวลาในการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของรัฐบาล หากการเปลี่ยนแปลงวันจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

**เนื่องจากกิจกรรมจะจัดขึ้นเป็นรอบ รอบละ 1 ชั่วโมง รบกวนท่านระบุเวลาที่สะดวก 

รอบ 9.00 น., รอบ 10.00 น., รอบ 11.00 น., รอบ 13.00 น., รอบ 14.00 น., รอบ 15.00 น., หรือเต็มวัน

—————————————————————————————————————————————

***เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อย จะมีอีเมลยืนยันการสมัคร ท่านสามารถตรวจสอบอีเมลตอบกลับของท่านได้ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail หรืออีเมลขยะ (Spam mail)) หากท่านไม่ได้รับอีเมลยืนยันการสมัคร โปรดติดต่อทีมงานทันที

—————————————————————————————————————————————

Food for the Future: มาชิมกัญ สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และบริษัทเอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line: @fitztrips หรืออีเมล fitztrips.event@gmail.com

#SMEone

บทความแนะนำ