กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากลด้านการตรวจสอบและรับรองทางวิทยาศาสตร์ โดยการดำเนินการกำกับดูแล ส่งเสริม วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทางศูนย์มีความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบคุณภาพและด้านความปลอดภัยของสินค้าอาหาร วัสดุสัมผัสอาหาร สินค้าอุปโภค บริโภค มีการบริการที่ครอบคลุม ได้แก่ การบริการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ เพื่อควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐานบริการข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ฯลฯ  ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ ที่ต้องการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ ความปลอดภัยการผลิต การพัฒนาการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ โดยเหมาะอย่างยิ่งกับกลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหาร อาหารแปรรูป บรรจุภัณฑ์อาหาร วัสดุสัมผัสอาหาร

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการมีบริการที่หลากหลายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ดังนี้

1.ด้านมาตรวิทยา มีห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับรองในระดับอาเซียนด้านมาตรฐานและคุณภาพ ให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนสาขาวัสดุสัมผัสอาหาร ที่ใช้สำหรับควบคุมเครื่องมือการผลิตให้ได้รับมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานสากล และบริการเครื่องมือและอุปกรณ์วัดต่าง ๆ

2.ด้านการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม น้ำ อุปโภค บริโภค วัสดุสัมผัสอาหาร เครื่องใช้ครัวเรือน พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้านวัตกรรม เช่น ในช่วง COVID-19 มีบริการตรวจสอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ

3.ด้านการกำหนดมาตรฐาน จัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน การรับรองงานตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น การรับรองความสามารถเครื่องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบ การรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง รวมถึงการรับรองบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การรับรองตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC  ออกใบรับรองสินค้าเพื่อการส่งออก

4.งานบริการที่สนับสนุนพัฒนาต่อยอดและพัฒนานวัตกรรม เช่น การบริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนในด้านต่าง ๆ

5.การฝึกอบรมพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์แก่บุคลากร        

 

การให้คำปรึกษามีอยู่ 2 กรณี

  1. ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว แต่ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะได้การรับรองมาตรฐาน
  2. ในส่วนที่ผู้ประกอบการอยากพัฒนาอาหารให้ดีขึ้น

 

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่จะเข้ามารับบริการควรมีไอเดียตั้งต้นมาแต่เริ่ม ทางเรามีหน่วย One Stop Service ที่จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับการทดสอบของกระทรวงวิทยาศาสตร์ในหลากหลายสาขา สำหรับค่าบริการ มีค่าใช่จ่ายแต่มีราคาที่ถูกมาก สามารถเข้าไปปรึกษาไม่เสียค่าบริการ

สามารถส่งตัวอย่างมาตรวจสอบได้ทั้งด้วยตัวเองและไปรษณีย์ ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี 

โทรศัพท์  0-2201-7000

โทรสาร  0-2201-7466

Email : pr@dss.go.th

เว็ปไซต์ :  http://www.dss.go.th/

Facebook  :  https://www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE/

 

 

บทความแนะนำ

 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 เป็นหน่วยงานส่วนกลางของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในภาคอีสานมีภารกิจหลักส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  วิสากิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กรและศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง สร้างเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกระดับ โดยการทำงานตอบโจทย์ในกลุ่มจังหวัดที่ศูนย์ดูแลอยู่และทำงานสอดคล้องกับกรมอุตสาหกรรม โดยการให้บริการหลากหลายตั้งแต่เป็นที่ปรึกษา จนไปถึงจัดหาเครื่องมือให้กับผู้ประกอบการ โดยทางศูนย์ดูแลและรับผิดชอบ 4 จังหวัด นครราชีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์

 

การบริการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 มีเครื่องมือที่ศูนย์นำมาช่วยกลุ่ม SMEs คือการดูความต้องการของกลุ่มในพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง โดยจะเน้นกลุ่ม SMEs และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทุกประเภทโดยเฉพาะกลุ่มภาคการเกษตร แปรรูปการเกษตร อาหาร ยาอบสมุนไพร เรื่องยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องนุ่งห่มส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มภาคการเกษตร แปรรูปการเกษตร อาหาร ซึ่งส่วนมากเป็นพืชผลผลิตในภูมิภาค

โดยมีส่วนที่ทางศูนย์อยากผลักดัน คือ

  • การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งกำลังเป็นกระแสนิยมในระดับโลก สามารถเพิ่มมูลค่าได้จากเดิมมากกว่า 3 เท่า
  • อีกกลุ่มคือ ไม่ใช่อาหาร เช่น ยาอบสมุนไพร  
  • รวมทั้งความพิเศษอีกอย่างคือในเรื่องยานยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วในภาคอีสานจะเป็นเรื่องการเกษตร เพราะใน จ.นครราชสีมา มีเขตอุตสาหกรรม ที่ทางศูนย์ได้ขอความร่วมมือกับอุตสาหกรรมใหญ่เพื่อมาเป็นที่ปรึกษารายย่อย มีสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนบริการกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรายย่อย มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่ให้บริการ

 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 มีบริการที่หลากหลายสำหรับผู้ประกอบการ

- อย่างแรกคือ ในส่วนของ SSRC เป็นศูนย์สนับสนุนช่วยเหลือ SMEs มีการฝึกอบรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกกับผู้ประกอบการ การทำมาตรฐานต่างๆ การจ้างที่ปรึกษาเข้าไปดูแลผู้ประกอบการ เพิ่มการพัฒนาบริหารการจัดการ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้ามารับคำปรึกษาได้ แต่เนื่องในช่วงเวลานี้ อาจจะมีปัญหาในความสะดวกที่จะเข้ามาที่ศูนย์ ทางศูนย์​จึงพัฒนาและเพิ่มช่องทางในแบบออนไลน์ การใช้โปรแกรมZOOM และ Social ต่างๆ ทั้ง Facebook และ LINE

- ส่วนของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมหรือ ITC (Industry Transformation Center) ให้บริการ Pilot Plant  ศูนย์ทดสอบรวมไปถึงจัดหาศูนย์ทดสอบยกตัวอย่างผู้ประกอบการด้านการเกษตร เช่น หัวหอม นำเข้ามาปรึกษาที่ศูนย์ถึงการเก็บรักษา และเพิ่มมูลค่าจากผลผลิต โดยที่ศูนย์มีเครื่องมือที่สามารถที่จะสาธิตการผลิตตัวอย่างได้  มีบริการ เช่นเครื่องทอดสุญญากาศ เครื่องบรรจุกระป๋อง เครื่องซีลสุญญากาศ โดยสามารถแนะนำจนจบขั้นตอนผลิตถึงสามารถนำไปจำหน่าย และการฝึกอบรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกกับผู้ประกอบการ การเพิ่มประสิทธิภาพ การจ้างที่ปรึกษาเข้าไปในโรงงาน  

- ทางศูนย์มีนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้บริการผู้ประกอบการสามารถเข้ารับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และรับการแนะนำเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจมากขึ้น ทั้งรูปแบบของการบรรจุ สีสันให้ดึงดูด ถูกต้องตามมาตรฐาน รวมถึงทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ และฉลากในการขายในท้องตลาด

 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 เป็นเหมือนตัวกลางการเชื่อมโยงหน่วยงานอื่นในลักษณะเชื่อมโยงบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือ SMEs เช่น การบูรณาการตำแหน่งงานในท้องถิ่น บูรณาการกับกลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัด หน่วยงานของ สสว. หน่วยงานสถาบันการเงิน หน่วยงานของพัฒนาฝีมือแรงงาน หน่วยงานของทางด้านกรมสุขภาพต่างๆเข้าไปช่วยเหลืออุตสาหกรรมในท้องถิ่น ทุกด้าน เช่น ด้านฝีมือทักษะ ทางศูนย์ก็จะเข้าไปร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยจะวิเคราะห์จากผู้ที่มารับบริการ ว่ามีปัญหาอะไร ประเมิณความต้องการ โดยนำมาแบ่งงานกันทำในรูปแบบคณะทำงาน ประกอบด้วยองค์ประกอบของหลากหลายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีความเฉพาะด้าน อย่างเช่น การต้องการอย. หน่วยงาน ที่ดูแลในเรื่องการรับอย. ก็จะเข้ามาช่วยดูแล  ทางศูนย์มีความหลากหลายในการให้บริการ  สามารถเชื่อมโยงไปสู่ศูนย์ต่างๆ ได้ตามความต้องการของผู้เข้ารับบริการ จนจบขบวนการผลิต

 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

333 ถนนมิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

โทรศัพท์ 044 419 622 

email ipc6@dip.go.th

เว็บไซต์ https://ipc6.dip.go.th

Facebook : www.facebook.com/ipc06

 

 

 

บทความแนะนำ

TCDC เชียงใหม่  เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลวัสดุด้านการออกแบบ 5 ประเภท ได้แก่ การสถาปัตย์ออกแบบภายในและภายนอก, ออกแบบผลิตภัณฑ์,  Fashion Design, Packaging และ Graphic Design  รวมทั้งรวบรวมงานศิลปะ งานศิลปะที่สร้างมูลค่า โดยสนับสนุนให้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ ผสานกับสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีและความรู้สมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการให้มีความแข็งแกร่งในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น

 

โดยมีการให้บริการ 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

  1. Resouce Center ห้องสมุด รวบรวมข้อมูลความรู้ ตัวนิทรรศการ ด้านการออกแบบและงานศิลปะ 
  2. การช่วยเหลือผู้ประกอบการ เป็นที่ปรึกษาตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษาการทำธุรกิจ การบริการช่วยเหลือด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และโลโก้

บริการเพื่อผู้ประกอบการทุกสาขา โดยเหมาะอย่างยิ่งกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสรรค์

 

ทางศูนย์มีบริการให้กับผู้ประกอบการ ดังนี้

- ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ ให้บริการความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ มีหนังสือด้านการออกแบบทั้ง 5 แขนง สถาปัตย์ ออกแบบภายในและภายนอก  งานออกแบบผลิตภัณฑ์  Fashion Design   Packaging และ Graphic Design หนังสือกว่า 9,000 เล่ม นิตยสารด้านการออกแบบอัพเดตทุกเดือน หนังสือทำนายเทรนด์ในอนาคต และสื่อมัลติมีเดียกว่า 1,000 รายการ

- ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ ให้บริการฐานข้อมูลวัสดุออนไลน์กว่า 8,000 ชนิดจากฐานข้อมูลวัสดุที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมตัวอย่างวัสดุที่หมุนเวียนมาจัดแสดงกว่า 300 ชนิด

- ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านธุรกิจแฟชั่นและเทรนด์ WGSN ด้านดิจิทัลมีเดีย STASH และด้านการตลาด GMID

- กิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์

- การให้บริการด้านคำปรึกษา เกี่ยวกับการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์

- การให้คำปรึกษาด้านการตลาด เช่น การลงโปรโมท  การใช้โปรโมชัน  สต็อก  การใช้ภาพในการโปรโมท

- Design Week ที่จะทำให้ผู้ประกอบการและ Designer ได้เจอกันเพื่อต่อยอดช่องทางธุรกิจ จัด Workshop ให้ผู้ประกอบการเข้ามาร่วมงานกับDesigner สร้างผลงาน  

- บริการเกี่ยวกับการ Rebranding เพิ่มมูลค่า

- บริการออกแบบโลโก้ , แพกเกจ

 

นอกจากนี้ทางศูนย์จะมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานและองค์ความรู้ ทั้งจากในและต่างประเทศ พร้อมทั้งการจัดการประกวด การแข่งขัน รวมทั้งพื้นที่จัดแสดงผลงาน เปิดโอกาสให้เหล่านักออกแบบและผู้ประกอบการได้มีพื้นที่ในการทดลองตลาด และสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย อย่างในช่วงCovid-19ทางศูนย์ก็มีการนำความรู้ให้กับผู้ประกอบการได้ปรับตัวในการค้าขาย โดยการเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กให้ร่วมฝ่าวิกฤติ และเปิดรับสมัครนักเขียนกับช่างถ่ายภาพให้เข้ามาช่วยผู้ประกอบการ ในเรื่องการถ่ายภาพ การเขียนบทความ บนออนไลน์เพื่อให้ธุรกิจมีความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

 

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าใช้บริการ TCDC เชียงใหม่ / CEA(Creative Economy agency) มีค่าบริการดังนี้

1. One Day  Pass  สมาชิกแบบรายวัน 100 บาท/วัน สามารถใช้บริการในส่วนสมาชิก ได้ตั้งแต่ 10.30-19.00 น.

2. Yearly Member สมาชิกแบบรายปี นักศึกษา นักเรียน 600 บาท/ปี บุคลลทั่วไป 1,200 บาท/ปี

  • สมาชิกทั้งรายวันและรายปีสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูลด้านออกแบบ
  • รวมถึงเข้าใช้พื้นที่นั่งอ่านหนังสือ พร้อม Wifi

3. Corporate Member สมาชิกประเภทองค์กร ติดต่อได้ที่ corporatemember@cea.or.th

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ TCDC เชียงใหม่ ตั้งอยู่หลังกาดเมืองใหม่ เลขที่ 1/1 ถนน เมืองสมุทร ตำบล ช้างม่อย อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50300

เปิดให้บริการแล้ววันนี้! เวลา 10.30 – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์)

ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 052 080 500 ต่อ 1 เว็บไซต์ http://www.tcdc.or.th/chiangmai

 

 

บทความแนะนำ

นาโนเทค หรือ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) คือ องค์กรวิจัยแห่งความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีหน้าที่สร้าง สนับสนุน และส่งเสริม ศักยภาพของนาโนเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม วิจัย พัฒนา ออกแบบวิศวกรรม และประยุกต์นาโนเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่สู่การใช้ประโยชน์ให้กับภาคการผลิต  ยกระดับผลิตภัณฑ์  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ภายใต้ความตระหนักในการรักษาและดูแลใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติมีความพร้อมในการสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาธุรกิจด้วยนาโนเทคโนโลยี ด้วยการหา Solution ใหม่ๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ แก้ปัญหากระบวนการผลิต เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจSMEs สามารถก้าวข้ามอุปสรรคทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการยังสามารถเข้าร่วมโปรแกรมสนับสนุนทางการเงินต่างๆได้ด้วย เช่น ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตโดยคำนึงถึงต้นทุนในการลงทุนและการผลิตสินค้าให้ธุรกิจมีความยั่งยืน เหมาะกับผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ การเกษตร เครื่องสำอาง  อาหารและเครื่องดื่ม พลังงาน สิ่งทอ Zero waste บริการที่โดดเด่นของทางศูนย์ คือ วิเคราะห์ทดสอบด้านเครื่องสำอาง เช่น การทดสอบความคงตัวเพื่อกำหนดอายุของผลิตภัณฑ์ เพิ่มคุณพิเศษเครื่องเคลือบและสิ่งทอ เช่น การทำชุดนักเรียนกันยุงกลิ่นตะไคร้ หรือ ถุงเท้าลดกลิ่นอับและเชื้อโรค 

 

บริการที่มีให้ผู้ประกอบการ SMEs ในแต่ละด้าน

 

          1 การเกษตร  : พัฒนาคุณภาพอาหารคนและสัตว์ ปรับปรุงคุณสมบัติของปุ๋ยและธาตุอาหารพืชรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างการเพาะปลูกโดยพัฒนาวิธีการกักเก็บและนำส่งสารสำคัญต่างๆ

           2 เครื่องสำอาง : พัฒนาการสกัดสาระสำคัญสมุนไพร และวิธีกักเก็บสาระสำคัญต่างๆ สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมและความคงตัวของเครื่องสำอาง รวมทั้งทำการประเมินความปลอดภภัยของผลิตภัณฑ์ 

           3 อาหารและเครื่องดื่ม : พัฒนาวิธีกักเก็บสาระสำคัญ วิตามิน รสและกลิ่นเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งออกแบบขั้นตอนการผสมผสานนาโนเทคโนโลยีเข้ากับการผลิตดั้งเดิม

           4 พลังงาน : พัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือก เช่น Solar cell  ไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง รวมทั้งการผลิตไบโอเซลสะอาด โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน

           5 สิ่งทอ : เพิ่มคุณสมบัติพิเศษ เช่น กลิ่นหอม สะท้อนน้ำ หน่วงไฟ ป้องกันแบคทีเรีย ดูแลรักษาง่ายลดความร้อน เป็นต้น

           6 Zero waste : กระบวนการนำของเหลือทิ้งนำกลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เช่น การผลิต Activated carbon และ Nanocellulose จากเศษชีวมวล

 

NANOTEC ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) เป็นแหล่งความรู้ บริการวิจัย พัฒนา ออกแบบวิศวกรรม และประยุกต์นาโนเทคโนโลยี โปรแกรมสนับสนุนทางการเงินต่าง ๆ เช่น ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวิจัย 

ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้ามาใช้บริการที่หลากหลายที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาหาความรู้ การศึกษาวิจัย การรับรองมาตรฐาน รวบไปถึงกิจกรรมฝึกอบรม ผู้ประกอบการสามารถทดลองผลิต ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ตรวจเช็คความปลอดภัยด้วยนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ 

          ผู้สนใจใช้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ในเว็บไซต์

หรือสอบถามเพิ่มเติม คุณจำปูน (K.Jumpoon) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 111 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ B ถนนพหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02 5647100 แฟกซ์ 02 1176701  

Website : https://www.nanotec.or.th/th/ , E-mail : testing@www.nanotec.or.thPublished on 04  November 2020
SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย

บทความแนะนำ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ ไบโอเทค เป็นศูนย์ที่ทำงานด้านไบโอเทคโนโลยี เป้าหมายคือสร้างสรรค์วิจัยพัฒนาในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยให้ความสำคัญกับพืช สัตว์ และอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญเศรษฐกิจ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน โดยขอบเขตงานวิจัยมีทั้งการปรับปรุงสายพันธุ์พืช งานวิจัยด้านอาหารและสุขภาพสัตว์ การศึกษาวิจัยด้านเคมีอาหาร และความปลอดภัยอาหาร ตลอดจนการพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ในการพัฒนาการออกแบบกระบวนการสร้างและผลิตเพื่อการใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรม


วัตุประสงค์ของไบโอเทค ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อนำความรู้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและความต้องการของประเทศ  ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตให้มีความพร้อมรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพ และการพัฒนาบุคลากรวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ศูนย์ไบโอเทค เชี่ยวชาญในเรื่องของวิจัยพัฒนาในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ บริการดูแลและให้คำปรึกษาทั้งผู้ประกอบรายเล็กและใหญ่ ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึง Start Up ทุกประเภท โดยเฉพาะ SME ด้านอาหาร ด้านการทำปศุสัตว์ ด้านเกษตร และด้านการแพทย์


โดยศูนย์ไบโอเทคมีบริการที่หลากหลาย สามารถช่วยธุรกิจด้านอาการและการเกษตร ดังนี้

1.บริการทดสอบ บริการวิเคราะห์ต่าง ๆ  ทั้งวิเคราะห์สาร , วิเคราะห์คุณภาพ ตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร

2.บริการงานวิจัยหรือสามารถเข้าร่วมวิจัยกับทางศูนย์เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น งานวิจัยเรื่องการใช้เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต ทั้งที่เป็นจุลินทรีย์ พืช และสัตว์ ให้มีลักษณะใหม่ตามที่ต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่นการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ที่ต้านทานต่อโรคศัตรูพืขและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง

3.บริการด้านการแพทย์สำหรับการทำปศุสัตว์  เช่น เข้าไปตรวจสุขภาพโคนม ซึ่งจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญของลงพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการเกษตร 

4.บริการศูนย์ไบโอเทคด้านอาหาร ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาปรึกษา หรือทดลองใช้เทคโนโลยี เช่น ปรับสูตร ปรับกระบวนการผลิต พัฒนาอาหารใหม่ ตลอดจนมุ่งศึกษาเรื่องจุลินทรีย์โพรไบโอติก ตัวอย่างเช่น ยาอมตราตะขาบ 5 ตัว เข้ามาปรับกระบวนการผลิตให้เร็วขึ้นโดยการใช้จุลินทรีเพื่อพัฒนาสินค้า ลดวันผลิตให้เร็วขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ เช่นการแปรรูป

 5.ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ เพื่อเข้ามาพัฒนาและปรับปรุงสินค้าด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 

ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึง Start Up สามารถเข้าไปติดต่อรับคำปรึกษา เพื่อเข้ามาพัฒนาและปรับปรุงสินค้าด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ให้เหมาะสมกับตลาด เพราะเทคโนโลยีชีวภาพกว้างมาก บางอย่างที่ผู้ประกอบการอาจคาดไม่ถึง เพียงแค่เข้ามาที่ศูนย์อาจจะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆกลับไป หรืออาจจะเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดจำนวนวันผลิต ต้นทุนถูกลง กำไรเพิ่ม สร้างโอกาสทางธุรกิจได้มากขึ้น

 

 

ผู้ประกอบการที่ต้องการขอใช้บริการติดต่อ  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนน พหลโยธิน  ตำบล คลองหนึ่ง  อำเภอ คลองหลวง  จังหวัด ปทุมธานี  12120  โทรศัพท์ 02564 7000 , โทรสาร 02 564 6703 , เว็บไซต์ www.biotec.or.th  โดยค่าใช้บริการด้านเทคนิค จะแล้วแต่ประเภทของการรับบริการ 

Published on 04  November 2020
SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย

บทความแนะนำ