สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. หรือ ARDA

สวก. ขับเคลื่อนภารกิจด้วยงานวิจัย

สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือสวก. เป็นหนึ่งในหน่วยงานของภาครัฐที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการภาคการเกษตรของไทยในรูปแบบของทุนวิจัย โดยมีพันธกิจสำคัญ คือ การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร และการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของสวก. คือการเป็นผู้นำในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนด้านงานวิจัย สวก.จะให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เช่น การเพิ่มผลผลิต ที่ได้นำงานวิจัยไปช่วยขับเคลื่อน เช่น ปรับปรุงสายพันธุ์พืช การคัดเลือกสายพันธุ์ การดูแลเรื่องโรคแมลง และโรคระบาดต่างๆ การควบคุมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ มีความปลอดภัยไปจนถึงผู้บริโภค รวมถึงการนำงานวิจัยไปช่วยในเรื่องของการตรวจสอบต่างๆ เช่น การตรวจสอบโรคพืชโรคแมลง การตรวจสอบยืนยันพันธุกรรม 

“ในส่วนปลายน้ำ เป็นเรื่องของกระบวนการแปรรูป เช่น การอบแห้ง การผลิตสารสกัด ซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงอย่างสารสกัดจากขมิ้นชันถูกในไปใช้ในผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอางจำนวนมาก ซึ่งการสนับสนุนการให้ทุนวิจัยของสวก.ยังต่อยอดไปถึงเรื่องของการลงทุนทางธุรกิจ เพื่อไม่ให้งานวิจัยจบอยู่แค่การเป็นข้อมูลขึ้นหิ้ง ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมกันกับบริษัทเอกชน งานวิจัยหลักๆ จะมาจากสถาบันการศึกษาที่ทำร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้ร่วมวิจัยที่อาจเป็นเกษตรกร ผู้ผลิตต้นน้ำ ผู้ส่งออก รวมถึงผู้ที่จะรับเอางานวิจัยไปทำประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ที่สามารถมาลงขันร่วมในงานวิจัยที่สนใจได้” 

ที่ผ่านมาก สวก.เน้นการสนับสนุนทุนวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2566 สวก. ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ได้แก่ 1) การยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มให้มีมูลค่าเพิ่ม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และมีแนวโน้มที่จะใช้เป็นพืชพลังงานทดแทนในอนาคต 3) เครื่องจักรกลการเกษตร ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในด้านการผลิตและลดการใช้แรงงาน 4) โรคอหิวาต์อัฟริกาในสุกร (ASF) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรสูง 5) การวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ (โคเนื้อ) ยังขาดประเด็นวิจัยสำคัญที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ที่มีการเชื่อมโยงตลอดทั้งกระบวนการ และ 6) สมุนไพรไทย การวิจัยที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ที่เชื่อมโยงกระบวนการตั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้ผลผลิตในรูปแบบต่างๆ มีคุณภาพและมาตรฐาน 

“แผนงานในปีนี้ เราได้รับงบประมาณสนับสนุนมาทำโครงการที่เป็นเรื่องของการขยายผล เรื่องแรก คือ การสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นงานยุทธศาสตร์ โดยนำประเด็นที่มีปัญหาด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง มาทำตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องโรคระบาดในสุกร ทางสวก.จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยจัดทำโครงการราชบุรี Sandbox” เพื่อนำร่องควบคุมโรคและฟื้นฟูฟาร์มสุกรในจังหวัดราชบุรีเรื่องต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับพืชไร่ เป็นผลจากปัญหาเรื่องฝุ่น PM2.5 จากการเผาไร่อ้อย ข้าวโพด จึงมีการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อลดการเผาไร่อ้อยไร่ข้าวโพด โดยการสร้างเครื่องจักรสำหรับการเก็บเกี่ยวอ้อยสดที่สามารถเก็บใบอ้อยที่ร่วงหล่นเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานไฟฟ้า รวมถึงเรื่องของการยกระดับสินค้าเกษตรให้มีความเป็นพรีเมียมมากขึ้น ซึ่งในราชบุรี SANBOX” ยังมีเรื่องของการสร้างแปลงต้นแบบแม่พันธุ์และการพัฒนาระบบตรวจรับรองพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม GI จ.ราชบุรี และจัดทำฐานข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งยีนความหอม และสาระสำคัญของมะพร้าวน้ำหอมในแปลงปลูก เพื่อผลักดันให้เกษตรกรที่ทำสวนมะพร้าวน้ำหอมในจังหวัดราชบุรีหันมาปลูกมะพร้าวน้ำหอมสายพันธุ์แท้กันมากขึ้น”

ดร.วิชาญ กล่าวเสริมว่า ผู้ประกอบการที่สนใจการสนับสนุนทุนวิจัย สามารถขอเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ www.arda.or.th ซึ่งจะมีแบบฟอร์มการขอทุนวิจัยที่เชื่อมต่อไปสู่ระบบของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกและส่งกลับ โดยสวก.จะเป็นฝ่ายพิจารณาการให้ทุนวิจัย ที่ผ่านมา มีบริษัทเอกชนขอทุนเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งการให้ทุนจะเป็นเฉพาะในด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อมการเกษตร ด้านการบริหารจัดการการเกษตร และด้านการตลาด เป็นต้น 

“ยังมีการสนับสนุนทุนวิจัยอีกส่วนหนึ่งที่ถือเป็นเรื่องใหม่ของสวก.ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ คือการให้ทุนสนับสนุนทางด้าน Research Utilization (RU) การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เป็นการให้ทุนสนับสนุนแบบใหม่ที่เพิ่งได้รับการพิจารณาในปี 2566 เป็นปีแรก เพื่อยกระดับและสร้างผลกระทบที่ชัดเจนให้กับภาคการเกษตรของประเทศ เน้นการส่งเสริมและขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น” 

โดย RU จะเน้นการขยายผลที่เป็นงานวิจัยใน 3 กลุ่มหลัก คือ 1) ผลงานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการขยายองค์ความรู้ออกไปสู่ผู้ประกอบการที่มีความสนใจ 2) ผลงานวิจัยของสวก.ที่มีอยู่ในคลังงานวิจัยมากกว่า 600 ชนิด โดยปัจจุบันมีผู้มาขอใช้สิทธิบัตรงานวิจัยของสวก.เพื่อไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนถึง 172 ชนิด และ 3) ผลงานวิจัยของผู้ประกอบการ หรือเกษตรกร ที่ต้องการพัฒนาขึ้นเพื่อนำไปต่อยอด หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และต้องการทุนสนับสนุนการวิจัยจากทางสวก.

เรายังมีทุนการวิจัยให้กับนักวิจัยระดับชุมชนจำนวน 42 ทุน เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท ปัจจุบันร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แม่โจ้ และราชภัฏ โดยนำกิจการงานทางด้านการเกษตรที่ทำอยู่ของผู้ประกอบการมาเป็นหัวข้องานวิจัย รวมถึงรูปแบบของการพัฒนาเป็น Smart Farming เป็นการนำเอาเกษตรกรที่มีความรู้ที่ต้องการต่อยอดไปฝึกงานกับบริษัทใหญ่เพื่อให้เข้าใจบริบทของการทำธุรกิจ ถือเป็นการพัฒนาบุคคลากรที่ได้ทำร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นเรื่องของการดูแลภาคการเกษตร

ผู้สนใจสามารถขอรับทุนวิจัยได้ที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือสวก. หรือส่งข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือการยื่นข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ EPMS ได้ที่ www.arda.or.th โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขที่สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ หรือติดตามข่าวสาร ผลงานวิจัยต่างๆ ได้จาก www.facebook.com/ardathai, www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017, Youtube : www.youtube.com/@ardathailand และบล็อกองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย http://blog.arda.or.th/

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานการณ์ของผู้ประกอบการภาคการเกษตรของไทย กำลังเกิด Disrupting ในหลากหลายมิติ อาทิ 1) การขาดแคลนแรงงานหาย เนื่องจากแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 2) ผู้บริโภคมีความห่วงใยสุขภาพมากขึ้น ทำให้การผลิตต้องได้มาตรฐานที่สูงขึ้น จึงเกิดความต้องการสินค้าทั้งที่เป็นออร์แกนิค หรือปลอดสารพิษมากขึ้น แต่ยังมีต้นทุนการจัดการที่ค่อนข้างสูงในขณะที่ราคาขายแทบไม่แตกต่างจากสินค้าปกติ จึงต้องมีเทคโนโลยี หรืองานระบบเข้ามาช่วยการเพาะปลูกแบบออร์แกนิค หรือปลอดสารพิษให้มากขึ้น 3) เกษตรกรส่วนใหญ่ยังยึดติดกับวิถีการทำงานในรูปแบบเดิมๆ ทำให้ไม่สามารถพัฒนาระบบไปสู่ Smart Farming จึงยังไม่สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยจัดการได้ 4) Function Food หรือ Future Food เป็นเทรนด์ที่มาแรง มีการพัฒนาโปรตีนที่มาจากพืช (Plant Base) ถือเป็นความท้าทายของประเทศไทยเพราะโลกกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางนี้ เป็นต้น  

ดร.วิชาญ ย้ำว่า ความท้าทายของสวก.ในแง่ของการทำงาน คือจะทำอย่างไรจึงจะใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง หรือเทรนด์โลกที่เกิดขึ้นได้ เช่น เทรนด์ของอาหารเพื่อสุขภาพ หรืออาหารสำหรับผู้สูงวัย ประเทศไทยโชคดีที่มีความหลากหลายของพืช มีสมุนไพรที่เป็นพระเอก จึงต้องทำวิจัยให้ได้ว่า สมุนไพรชนิดไหนสามารถพัฒนาขึ้นมาได้อีกบ้าง นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของเรื่องโรคระบาดต่างๆ และการผลิตวัคซีนปศุสัตว์ที่ปัจจุบันยังเป็นการนำเข้า สวก.จึงพยายามใช้งานวิจัยเข้าไปช่วยขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการผลิตวัคซีนปศุสัตว์ขึ้นในประเทศไทย รวมถึงเรื่องของผลไม้ไทย เช่น ทุเรียน มะม่วง มะพร้าว ฯลฯ จะมีการพัฒนารูปแบบการจัดการทั้งเรื่องวิธีการปลูก การดูแลรักษา ไปจนถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งเพาะปลูก 

“กระบวนการต่างๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่เราจะให้การสนับสนุน โดยในแต่ละปีเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุน ววน. ที่ได้จัดสรรให้ตามแผนงานที่นำเสนอไป ปีที่แล้วเราได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 600 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณเพื่อส่งเสริมเรื่อง RU สำหรับปีนี้เราเสนองบประมาณไปกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งหากเราได้งบประมาณมากขึ้นก็จะมีโครงการที่ดีที่จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นไปด้วย” ดร.วิชาญ กล่าว

ติดตามข่าวสาร ผลงานวิจัย เพื่อเศรษฐกิจ และการพัฒนา หรือขอรับทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือสวก. ได้ที่เว็ปไซต์ https://www.arda.or.th/

 

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม 

โทรศัพท์: 0-2579-7435

Facebook : www.facebook.com/ardathai

Youtube : www.youtube.com/@ardathailand

บล็อกองค์ความรู้ด้านการเกษตรอย่างง่าย ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย: http://blog.arda.or.th/สำหรับช่องทาง SME ONE เพิ่มเติม

Facebook: SME ONE

Line: @SMEONE

Youtube: SME ONE

Website: info@smeone.info

TikTok: smeone.info

บทความแนะนำ

Siam Delight Group ส่งทองม้วนไทยดังไกลถึงตลาดโลก

Siam Delight Group ส่งทองม้วนไทยดังไกลถึงตลาดโลก

มะพร้าวไทย คือมะพร้าวคุณภาพสูงที่คนทั่วโลกยกย่องว่ามีรสชาติดีที่สุดในโลก จนสามารถส่งออกเป็นสินค้าเศรษฐกิจของประเทศ จะมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้มะพร้าวไทยเป็นที่รู้จัก เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยในวงกว้างมากได้ขึ้น คำตอบหนึ่งที่ สยาม ดีไลท์ กรุ๊ป คิด คือการทำให้เป็นขนมที่สามารถรักษารสชาติของมะพร้าวไว้อย่างเต็มเปี่ยม และขนมที่ทำแบบนั้นได้ ก็คือ ทองม้วน ขนมพื้นบ้านของไทยนี่เอง ที่ใช้กะทิคั้นสดมาแปรรูป จึงสามารถเก็บความอร่อยเอาไว้ได้ ทั้ง กลิ่นหอม และรสสัมผัสของมะพร้าวไทยได้ครบถ้วน

สยาม ดีไลท์ กรุ๊ป คือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจากสินค้าเกษตรไทย วางจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Green Ville ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรในประเทศไทย โดยมีความต้องการทำให้ขนมพื้นบ้าน เป็น Snack ระดับสากลที่สามารถทานได้ทุกโอกาส ทุกเพศ ทุกวัย และทุกที่ทั่วโลก โดยมีสโลแกนว่า “Bite of Happiness” คือความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ “ความสุข” ในทุก ๆ คำ ด้วยสินค้า ไปสู่ลูกค้าให้กระจายไปทั่วทั้งประเทศไทยและทั่วทั้งโลก

สินค้าภายใต้แบรนด์ Green Ville นั้น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผลไม้อบแห้งจากผลไม้สด และ กลุ่มขนมทองม้วน ที่เป็นที่นิยมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันนี้ สินค้าแบรนด์ Green Ville ได้มีการส่งออกไปวางจำหน่ายในประเทศ จีน ฮ่องกง เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ และยังคงทำการติดต่อคู่ค้าในอีกหลากหลายประเทศทั่วโลก

 

ใช้ปัญหาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางธุรกิจ

จุดเริ่มต้นจากศูนย์ของคุณพงศ์-พีรพงศ์ คุณเลิศอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ดีไลท์ กรุ๊ป จำกัด ที่อยากมีธุรกิจของตัวเอง ได้ทำการก่อตั้งกิจการขึ้นด้วยเงินทุนที่เก็บออมมาจากการเป็นพนักงานบริษัท เมื่อปี 2019 ในเวลานั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับ โควิด-19 กำลังระบาดหนัก เมื่อประเทศไทยประกาศล็อกดาวน์ ทำให้ทุกอย่างถูกหยุดชะงักไปทั้งหมด

คุณพงศ์ใช้การปรับตัว โดยมองว่าปัญหานี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ต้องพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดไปให้ได้ โดยมองข้ามไปข้างหน้าว่า หลังจากสถานการณ์คลี่คลาย เมื่อทุกอย่างกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติแล้วนั้น จะต้องมีตลาดที่ต้องการสินค้าเกษตรจากประเทศไทยแน่นอน จุดนี้เองที่เป็นการเติมเชื้อไฟให้เร่งพัฒนาสินค้าจนสามารถสร้างแบรนด์ Green Ville ขึ้นมา

 

ประตู สู่โอกาสใหม่ทางธุรกิจ

นอกจากการพัฒนาสินค้าแล้ว สยาม ดีไลท์ กรุ๊ป ยังได้เข้าร่วมโครงการ DTN Business plan award ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และสามารถผ่านการคัดเลือก ได้เป็น 1 ใน 5 ผู้กอบการ ที่ชนะเลิศแผนธุรกิจยอดเยี่ยม จนสามารถเข้าสู่กระบวนการจับคู่ทางธุรกิจกับลูกค้าชาวจีน ในส่วนนี้ได้มีการใช้ประโยชน์จากนโยบาย FTA ของกรมเจรจาการค้าที่มีการเจรจากับรัฐบาลจีน ทำให้สามารถส่งสินค้าได้โดยที่ทางลูกค้าชาวจีนไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าสินค้า นับว่าโครงการนี้เป็นเครื่องมือที่ดีมาก ที่ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ ผู้ประกอบการรายเล็ก สามารถแข่งขันเอาชนะคู่แข่งจากภูมิภาคต่าง ๆ จนสามารถเปิดช่องทางทำธุรกิจในตลาดโลกได้

การเป็นผู้ประกอบการรายเล็กนั้นมีต้นทุนที่จำกัด เพราะฉะนั้นในทุกขั้นตอนของการทำงานจำเป็นที่จะต้องคิดให้ครบทุกกระบวนการ ต้องดูความคุ้มค่าและความเหมาะสมที่จะทำ สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อได้เปรียบของการเป็นผู้ประกอบการรายเล็กนั้น ก็คือความคล่องตัวในการทำงาน ที่สามารถปรับเปลี่ยนแผนตามสภาวะตลาดได้อย่างรวดเร็วทันเวลา และเมื่อคิดจะทำสินค้าใหม่ ๆ ขึ้นมา ผู้ประกอบการต้องมีการศึกษาดูว่า แนวโน้มของตลาดเป็นอย่างไร กลุ่มเป้าหมายคือใคร และจะมีการวางขายทำตลาดอย่างไร


ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่

บริษัท สยาม ดีไลท์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่: 7 ซอยเรวดี 9 ตำบลตลาขวัญ อำเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร: +66 (0) 65-665-9646

อีเมล: info@siamdelight.co.th

เว็บไซต์: www.siamdelight.co.th

 

 

สำหรับช่องทาง SME ONE เพิ่มเติม

Facebook: SME ONE

Line: @SMEONE

Youtube: SME ONE

Website: info@smeone.info

TikTok: smeone.info

บทความแนะนำ

dKLEAN สะอาดถึงใจ บริการให้ครบวงจร

 

dKLEAN สะอาดถึงใจ บริการให้ครบวงจร

dKLEAN เป็นบริษัททำความสะอาดครบวงจร ให้บริการจัดหาแม่บ้านทำความสะอาดให้กับสำนักงาน อาคาร ร้านค้า และบริการเพิ่มระดับสุขอนามัยและคุณภาพชีวิต ก่อตั้งโดย คุณเคน-สุขวัฑ กีรติมโนชญ์ และ คุณเดียร์-อินทุอร เห่วซึ่งเจริญ

dKlean เข้าใจว่าทุกพื้นที่มีความหมายสำคัญ จึงพร้อมที่จะทำให้ทุกพื้นที่สะอาดและพร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ เพื่อให้ทุกคนมีความสุขกับหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ เต็มศักยภาพ และอยากทำให้ทุกๆ วัน เป็นวันที่ดีของทุกคน เหมือนกับประโยคประจำแบรนด์ว่า “dKLEAN Make Your Day ทำให้ทุกวัน...เป็นวันที่ดีสำหรับคุณ”

 

ตั้งใจ...ตั้งแต่ตั้งต้น

จากจุดเริ่มต้นของทั้งคุณเคนและคุณเดียร์ที่เป็นพนักงานเงินเดือน ทั้ง 2 คนต่างเป็นคนที่ทุ่มเท ตั้งใจทำงานหนักอย่างเอาจริงเอาจัง จนวันหนึ่งก็เกิดความคิดที่อยากจะสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมา โดยคุยกันว่าถ้าทั้ง 2 คน ต่างเอาความทุ่มเท ตั้งใจ จริงจังที่เป็นอยู่ มาทำธุรกิจของตัวเอง มันก็น่าจะพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ จึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นพนักงาน แล้วเปิดธุรกิจทำความสะอาดร่วมกัน

ถึงแม้ว่าบริษัทรับทำความสะอาดจะมีอยู่มากมายในท้องตลาด แต่ทั้งคุณเคนและคุณเดียร์ ต่างมีภาพในใจที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นกำหนดทิศทางให้ธุรกิจ ที่อยากจะทำให้ตัวตนของ dKlean มีความแตกต่าง ด้วยการเป็นผู้ให้บริการทำความสะอาดที่มีมาตรฐานสูง มีภาพลักษณ์ที่ดี และมีความสุขในการทำงาน จึงกำหนดเป็นคุณค่าที่สำคัญ (Core value) ในการให้บริการที่ต้องมี ไว้ดังนี้
- ความใส่ใจในบริการและรายละเอียด
- ความเป็นมืออาชีพ
- ความสุภาพ และมีมารยาท
- ความซื่อสัตย์
- ความมีวินัย

ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่สร้างความประทับใจให้ลูกค้าจดจำและสร้างความเชื่อใจให้ลูกค้าบอกต่ออยู่เสมอ

ความใส่ใจทุกเรื่องเล็กน้อย...สู่ผลตอบรับที่ยิ่งใหญ่

จากความละเอียดใส่ใจในการทำงานและคอยรับฟังผลตอบรับจากลูกค้ามาพัฒนาธุรกิจ ทำให้ dKlean สามารถขยายขีดความสามารถของการให้บริการทำความสะอาด ไปสู่บริการอื่น ๆ ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ในแบบที่ จัดให้ได้ครบทุกความต้องการของลูกค้า 

ซึ่งบริการของดีคลีน ประกอบด้วย

 1. บริการจัดหาแม่บ้านสัญญาบริการประจำอาคาร –โดยจะออกแบบการบริการ ตามความเหมาะสมของลูกค้า มีการตรวจสอบรายเดือนโดยสายตรวจและได้รับทราบความพึงพอใจจากลูกค้าทุกครั้ง 
 2. บิ๊กคลีน Big cleaning – บริการรับเหมาทำความสะอาดใหญ่ โดยบริการนี้ จะช่วยเก็บรายละเอียดในพื้นที่ต่างๆ ให้สถานที่ที่เพิ่งสร้างเสร็จของคุณลูกค้าพร้อมเข้าอยู่หรือเข้าใช้งาน 
 3. บริการแม่บ้านรายวัน รายชั่วโมง –พร้อมอุปกรณ์และน้ำยา โดยไม่มีสัญญาผูกมัด เลือกรับบริการได้บ่อยตามที่ต้องการ โดยให้บริการเริ่มต้น 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 250 บาท 
 4. บริการขัด ลอก และลงแว็กซ์พื้น –ให้พื้นที่ดูสะอาดใหม่เสมอ โดยทีมงานประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์แผ่นขัดและน้ำยาที่มีคุณภาพ 
 5. บริการทำความสะอาด ซักโซฟา ซักเก้าอี้ ซักพรม – ทำความสะอาดวัสดุที่กักเก็บฝุ่นด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพระบบ Extraction พ่นและดูดกลับ สามารถขจัดคราบที่ฝังลึก ไม่ก่อให้เกิดคราบและสารตกค้าง 
 6. บริการพ่นฆ่าเชื้อ –ด้วยน้ำยาที่ปลอดภัยกับคนและสัตว์ จาก ECOLAB 22 Multi QUAT 
 7. บริการซักผ้าม่าน – ด้วยการถอด นำกลับมาซัก รีด และนำกลับไปติดตั้ง 
 8. บริการขนทิ้งขยะ –กำจัดขยะที่เทศบาลไม่รับ ไปทิ้งอย่างถูกต้อง ให้บริการด้วยรถกระบะสี่ล้อแบบปิดท้าย ในเขตพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล

 

เสียงตอบรับจากความพึงพอใจของลูกค้านั้น ทำให้ dKlean ยังคงยกระดับมาตรฐานและพัฒนาการให้บริการอย่างไม่มีหยุด เปรียบเหมือนกับการจุดประทัดที่ดังยาวต่อเนื่อง นำมาซึ่งรางวัลต่าง ๆ เช่น

- รางวัล SME ดีเด่นในการประกวดสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14, 2022 จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

- รางวัลมาตรฐาน SME ในการประกวดสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13, 2021 จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

- รางวัล ระดับดีเด่น (อันดับ1) Smart Enterprise Award ปี 2020  จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์

- รางวัล Success Case อันดับ 1 ปี 2020 จากโครงการ SMEs Grow Up โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DiPROM) กระทรวงอุตสาหกรรม

 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา dKlean เปลี่ยนบันไดที่ใช้ในการพัฒนาธุรกิจแต่ละขั้นไปในทุก ๆ ปี จากขั้นแรกที่สร้างธุรกิจด้วย Connection มาจนถึงปัจจุบันที่ขยายฐานธุรกิจให้กว้างออกไปด้วยการทำ Digital Marketing และในอนาคตก็จะขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นอีก ด้วยการผสมผสานหลากหลายวิธีการเข้าด้วยกันอย่างรอบด้าน และนี่เป็นกลยุทธ์สู่บันไดขั้นต่อไป ที่ dKlean ใช้มาตลอด


ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่

บริษัท ดีคลีน ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่: 15/4 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงทับช้าง
เขตสะพานสูง กทม. 10250

โทร: 090-944-4647, 063-697-9793 

อีเมล: service@dkleanservices.com

เว็บไซต์: www.dkleanservices.com 

Line: @dklean

Facebook: dkleancleaning

 

 

 

 

สำหรับช่องทาง SME ONE เพิ่มเติม

Facebook: SME ONE

Line: @SMEONE

Youtube: SME ONE

Website: info@smeone.info

TikTok: smeone.info

 

บทความแนะนำ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute - KAPI)

ในปัจจุบัน วิธีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้กับภาคเกษตรกร ทางหนึ่งก็คือการนำผลผลิตมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบต่างๆ แต่นั่นก็ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตได้แค่ในระดับหนึ่งเท่านั้น หากมองให้ไกลไปถึงเทคโนโลยีการแปรรูปในอนาคต จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นการพัฒนาเพื่อรองรับการแปรรูปของเหลือทิ้งจากการเกษตรให้เป็นของใช้ที่ไม่ใช่อาหารเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าการแปรรูปผลผลิตเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KAPI) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ทำการค้นคว้า วิจัย จนมีความเชี่ยวชาญ พร้อมรองรับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ได้เป็น 3 กลุ่ม ก็คือ

 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน เริ่มตั้งแต่การค้นหาสายพันธุ์พืชพลังงาน ทั้งที่เป็นพืชน้ำมัน และพืชโตเร็วสำหรับนำมาใช้เผาเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือผ่านกระบวนการแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบเชื้อเพลิงแข็งรูปแบบต่าง ๆ
 2. กลุ่มเส้นใยธรรมชาติและคอมโพสิต เป็นการศึกษาคุณสมบัติและคุณภาพของพืชชนิดต่าง ๆ แล้วนำไปทำการผสมเข้ากับโพลิเมอร์ เพื่อเสริมคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ให้กับวัสดุ ก่อนจะทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนประกอบภายในรถยนต์ ผนังอาคาร
 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ สมุนไพรที่เหลือทิ้งจากการเกษตร หรือ อุตสาหกรรมเกษตร เช่น เปลือก หรือเมล็ดต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ยังอุดมคุณค่าทางสารอาหารและแร่ธาตุ นำมาผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยวิธีการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนนำไปวิเคราะห์ฤทธิ์ทางชีวภาพต่าง ๆ เช่น การต้านอนุมูลอิสระ การเสริมภูมิคุ้มกัน เป็นต้น

บริการจากทางศูนย์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลฯ (KAPI) นั้นมีบริการที่พร้อมรองรับทุกโจทย์ปัญหาของผู้ประกอบการ ที่มีวัตถุดิบทางการเกษตรหรือของเหลือจากการเกษตร และยังไม่รู้ว่าจะจัดการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบเหล่านั้นได้อย่างไรบ้าง 

 

ทางสถาบันมีการให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่
บริการให้คำปรึกษา 

ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริการพัฒนาสูตร และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์

บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตรฝึกอบรม

 

ในปัจจุบัน ทางสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลฯ (KAPI) นั้นมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนโจทย์ในการค้นคว้า วิจัย จากเดิมที่เป็นการตั้งโจทย์จากทางสถาบันเอง มาเป็นการรับโจทย์ปัญหาจริง จากผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นการค้นคว้า วิจัย ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการได้โดยตรง ซึ่งผลงานวิจัยที่พัฒนาร่วมกันนั้น จะสามารถนำไปถ่ายทอดได้จริง ทั้งในเชิงพาณิชย์ เชิงสังคม ไปจนถึงเชิงสาธารณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลฯ (KAPI) เองมีความพร้อม และยินดีที่จะช่วยผลักดัน สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย มีการเพิ่มขีดความสามารถด้วยการนำนวัตกรรมไปต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI)

ที่อยู่: อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 02-942-8600-3 ต่อ 207

อีเมล: KAPI@KU.TH

เว็บไซต์ : kapi.ku.ac.th

Facebook: KAPI

YouTube: KAPI

 

สำหรับช่องทาง SME ONE เพิ่มเติม

Facebook: SME ONE

Line: @SMEONE

Youtube: SME ONE

Website: info@smeone.info

TikTok: smeone.info

บทความแนะนำ

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU-FIRST) เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน เพื่อให้องค์ความรู้ และบริการงานทางด้านวิชาการ แก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร เพื่อขยายศักยภาพในการให้บริการด้านนวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ให้กับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ รวมทั้งการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และเป็น technical arm แก่ภาครัฐและเอกชน

โดยทางศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU-FIRST) ได้มุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพ และควารมปลอดภัยของอาหาร เป็นสำคัญ จึงมีการจัดทำซีรี่ส์ สัมมนา เผยแพร่ความรู้ด้านอาหารให้ประโยชน์แก่สาธารณะ เช่น สัมมนาชุดก๋วยเตี๋ยวปลอดภัย, ไส้กรอกปลอดภัย, อาหารทะเลปลอดภัย เป็นต้น โดยมีอาจารย์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการสัมมนา

นอกจากนั้นยังมีการจัดทำโครงการทางด้านอาหาร ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยผู้ประกอบการในการพัฒนาด้านอาหาร โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ เรื่องการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมอาหาร, การพัฒนาอาหารเชิงสุขภาพ, และการปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหาร

หรือหากผู้ประกอบการมีความสนใจในด้านสิ่งแวดล้อม ทางศูนย์ก็มีการให้บริการ วิจัย ผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การวางกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิด Carbon Footprint เป็นต้น

 

บริการจากทางศูนย์

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU-FIRST) ศูนย์พร้อมประสานงาน และให้บริการแก่ผู้ประกอบการด้านอาหารอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การให้ข้อมูลเรื่องวัตถุดิบ, การประสานความร่วมมือดูแลเรื่องของการผลิตอาหาร ภาชนะบรรจุ, การวางแผนการตลาด ไปจนถึงการวัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็นการให้บริการ ดังนี้

- บริการวิจัยและที่ปรึกษา

- บริการสารสนเทศทางอาหาร

- บริการอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหาร

- บริการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

- บริการทดสอบตลาดและทดสอบทางประสาทสัมผัสสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

- งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตอาหาร

- กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง

 

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU-FIRST) มีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับคุณภาพอาหารให้เป็นระดับพรีเมียม ทั้งในแง่ของการพัฒนาคุณภาพการผลิตตลอดทั้งกระบวนการไปจนถึงสนับสนุนช่องทางวางจำหน่ายอาหารคุณภาพสูง โดยมีการตั้งร้านค้า The Premium @ KU ที่เปิดรับอาหารจากผู้ประกอบการต่าง ๆ โดยผ่านการคัดสรรคุณภาพเรียบร้อยแล้ว มาวางจำหน่าย 

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU-FIRST) นั้นมีความเต็มใจที่จะให้บริการผู้ประกอบการในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับอาหารทุกคน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้าและยั่งยืน

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)

ที่อยู่: 322 ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทรศัพท์: 02-942-8629 ต่อ 1307

โทรสาร: 02-942-7991

อีเมล: kufsp@hotmail.com, kufirst.kufsp@gmail.com

เว็บไซต์ : www.kufirst.center.ku.ac.thสำหรับช่องทาง SME ONE เพิ่มเติม

Facebook: SME ONE

Line: @SMEONE

Youtube: SME ONE

Website: info@smeone.info

TikTok: smeone.info

บทความแนะนำ