สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนขอสินเชื่อธุรกิจ

หัวข้อ : ขอสินเชื่อธุรกิจต้องใช้อะไรบ้าง
อ่านเพิ่มเติม :https://www.bangkokbanksme.com/en/loan-business

 

สำหรับผู้ประกอบการที่ธรุกิจเติบโตรวดเร็วจนอยากขยายกิจการ หรือธุรกิจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง จนทำให้ต้องปรับโครงสร้างใหม่ในระยะเวลาสั้น ๆ เจ้าของต้องวางแผนให้ดีว่าจะจัดการหาเงินทุนมาอุดรอยรั่วในส่วนนี้อย่างไรให้ธุรกิจยังดำเนินต่อไปได้ไม่มีสะดุด และสิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณได้ คือ การขอสินเชื่อเอสเอ็มอี

โดยขั้นแรกลองไตร่ตรองถึงสิ่งเหล่านี้ดูก่อนที่ขอสินเชื่อ

 • ทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนว่าคุณต้องการนำเงินไปทำอะไร 
 • มีแผนอย่างไร 
 • มีความจำเป็นต่อธุรกิจมากแค่ไหน  
 • ต้องการสินเชื่อเท่าไหร่
 • ถ้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้จะทำอย่างไร 

เมื่อเข้าใจตรงกันดีแล้วก็มาดูว่า หากจะขอสินเชื่อธุรกิจต้องรู้อะไรบ้าง

 

ขั้นแรก 

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ ธุรกิจ

 • สำเนางบการเงินปีล่าสุด และย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สำเนาแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี
 • สำเนาเอกสารสิทธิในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน
 • แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการ

 

เอกสารอื่น ๆ  เช่น

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
 • สัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองจากสถาบันการเงินเดิม
 • ในกรณีมีผู้กู้ร่วม จะต้องมีหลักฐานประจำตัว และหลักฐานรายได้ของผู้กู้ร่วม
 • ในกรณีที่ขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ สิ่งที่จำเป็นคือแผนธุรกิจ เช่น แผนธุรกิจของ SMEs แผนโครงการที่ต้องการดำเนินการ

ทั้งนี้ เอกสารในการยื่นขอสินเชื่อแต่ละประเภทอาจแตกต่างกันออกไป ดังนั้น เราควรศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดจากผู้ให้สินเชื่ออีกครั้ง นอกจากนี้ ในการขอสินเชื่ออาจมีแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่แนบมา ซึ่งเราควรพิจารณาก่อนกรอกข้อมูลและลงนาม เช่น แบบคำยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เพื่อขอตรวจสอบประวัติเครดิตจาก เครดิตบูโร และนำมาวิเคราะห์การให้วงเงินสินเชื่อที่เหมาะสม

แบบคำขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของผู้ให้สินเชื่อติดต่อ แนะนำสินค้าอื่น หรือให้ข้อมูลแก่ผู้อื่น ซึ่งเรามีสิทธิเลือกที่จะลงนามหรือไม่ก็ได้

ใบคำขอประเภทอื่น เช่น คำขอมีบัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล หรือบริการแจ้งเตือน SMS

 

การค้ำประกันและหลักประกัน 

เพื่อลดความเสี่ยงและยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า ผู้ประกอบการมีความมั่นใจว่าธุรกิจนี้จะประสบความสำเร็จ โดยหลักทรัพย์ที่นิยมนำมาเป็นหลักประกัน เช่น เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงิน หุ้นกู้ และอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีสินเชื่อที่มีบุคคลค้ำประกัน สถาบันการเงินก็จะพิจารณาถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ค้ำประกันด้วย

 

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อธุรกิจ

เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นหนึ่งในข้อพิจารณาของผู้ขอสินเชื่อหลาย ๆ คน 

 • อัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารจะมีการคิดในอัตราที่ไม่เหมือนกัน แต่จะไม่เกินไปจากที่กฎหมายกำหนดไว้
 • อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น สินเชื่อที่ไม่ใช้หลักทรัพย์จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสินเชื่อที่ใช้หลักทรัพย์ เนื่องจากธนาคารรับความเสี่ยงที่สูงกว่า
 • ประเภทสถาบันการเงินก็จะมีกฎหมายในการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่างกัน

 

เกณฑ์ที่สถาบันการเงินใช้พิจารณาสินเชื่อ

ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับนโยบายและหลักเกณฑ์ของผู้ให้สินเชื่อแต่ละราย โดยทั่วไปแล้วมีปัจจัยหลัก ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณา คือ

 • นโยบายสินเชื่อของผู้ให้สินเชื่อ เช่น ผู้ให้สินเชื่ออาจกำหนดว่าผู้ยื่นขอสินเชื่อต้องไม่มีประวัติการค้างชำระในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง หรืองดให้สินเชื่อแก่ลูกค้าใหม่ในกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
 • วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ เช่น ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ หรือลงทุนขยายโรงงาน ซึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต

 

5 คุณลักษณะและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อธุรกิจ

 1. คุณลักษณะและความน่าเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อ วินัยในการใช้และการชำระสินเชื่อในอดีต ซึ่งบอกถึงความสามารถในการใช้หนี้และการบริหารจัดการสินเชื่อ เช่น
 • กรณีบุคคลธรรมดาอาจพิจารณา อายุ อาชีพ สถานะภาพสมรส 
 • กรณีผู้ขอสินเชื่อประกอบธุรกิจอาจพิจารณา ประเภทของธุรกิจ ประวัติของผู้บริหาร ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ
 1. ความสามารถในการจ่ายชำระหนี้คืนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ รวมถึงความมั่นคงของรายได้ที่จะนำมาชำระหนี้ในอนาคต เช่น รายได้ในปัจจุบัน ภาระหนี้สินที่มีอยู่ ประวัติการชำระยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและสินเชื่ออื่น ๆ
 2. เงินทุน สินทรัพย์ หรือเงินฝากของผู้ขอสินเชื่อ เพื่อเป็นหลักประกันการให้กู้ยืม ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสินเชื่อธุรกิจ แม้ว่าสินทรัพย์เหล่านี้จะไม่ใช่แหล่งเงินสำหรับชำระหนี้ แต่จะเป็นแหล่งเงินสำรองสำหรับการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อในกรณีที่เกิดปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ได้
 3. ผู้ค้ำประกันหรือหลักประกันที่ผู้ขอสินเชื่อนำมาจำนำ หรือจำนองเพื่อให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจและลดความเสี่ยงหากผู้ขอสินเชื่อไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ซึ่งสามารถให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนหรือนำหลักประกันมาขายทอดตลาดได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 4. ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ เช่น เศรษฐกิจ เงินเฟ้อ ความมั่นคงในรายได้และการงาน ปัญหาสงคราม สิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนหรือรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต

 

 

Published on 3 September 2020
SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย

บทความแนะนำ

เมื่อเฟซบุ๊กเปลี่ยน นักขายออนไลน์ต้องปรับ

หัวข้อ : เมื่อเฟซบุ๊กเปลี่ยน นักขายออนไลน์ก็ต้องปรับ
อ่านเพิ่มเติม :https://www.bangkokbanksme.com/en/facebook-change-marketing

 

 

ผู้บริโภคในประเทศไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการโพสต์ขายสินค้าในเฟซบุ๊ก ซึ่งข้อดีของการโพสต์ขายสินค้าบนเฟซบุ๊กคือการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งแบบออร์แกนิคโพสต์ และการซื้อโฆษณาส่งเสริมการขาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น แต่หลังจากนี้การขายสินค้าในเฟซบุ๊กอาจเป็นสิ่งที่นักขายออนไลน์ต้องปรับตัวกันอีกครั้ง เมื่อเฟซบุ๊กมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับ "การโพสต์ขาย" โดยมีสาระที่น่าสนใจดังนี้

 1. การปิดกั้นการมองเห็น เมื่อพิมพ์แบบมีแนวโน้มว่าเรากำลัง "ขาย" พรีเซนต์ สินค้า หรือแม้กระทั่งรีวิว ระบบอัลกอลิทึ่มของเฟซบุ๊กจะจับว่าเป็นการขายโดน "ลดการมองเห็น" แม้แต่การพิมพ์ว่า "vาย แทนคำว่า ขาย" อาจจะใช้ได้ไม่นานเพราะในแฟนเพจเองการพิมพ์ผิดไวยากรณ์นั่นเป็นเรื่องต้องห้ามอยู่แล้ว
 2. มีการใช้ "กฎของแฟนเพจหรือบัญชีโฆษณา" นำมาปรับใช้กับ "เฟซบุ๊กส่วนตัวมากขึ้น" การโพสต์ในแบบที่ผิดกฎอย่างเช่น ก่อนและหลัง (Before - After) หรือหน้าแชทของแมสเซ็นเจอร์ (Messenger) อาจจะโดนอุ้มได้หรือโพสต์แล้วไม่ติดหายไปดื้อ ๆ ทำให้คุณรำคาญได้
 3. คนส่วนหนึ่งใช้เวลาไปกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ถ้าใครติดคือไปแล้วไปเลยนาน ๆ ที จะแวะกลับเข้ามาที่เฟซบุ๊ก
 4. มีการดันการมองเห็นในกรุ๊ป (group) มากขึ้น พยายามให้เราร่วมกลุ่มใหม่ ๆ นั่นหมายความว่าหน้าฟีดบางส่วนจะถูกตัดออกไปนั่นเอง โดยเฟซบุ๊กมีการปรับการมองเห็นของแต่ละส่วนตลอดเวลา
 5. ลองเทียบการมีส่วนร่วม (engagement) ในเฟซบุ๊กกับอินสตาแกรม ถ้าเป็นคนธรรมดาไม่ได้ทำเพจ หรือเป็นคนดังระดับดารา การที่ใครจะได้ยอดไลก์หลัก 5,000-10,000 ในอินสตาแกรม เป็นเรื่องง่ายกว่ามาก ถ้ามาดูระบบหลังบ้าน เราจะรู้เลยว่า 50,000 เพจไลก์ในเฟซบุ๊ก กับ 50,000 ฟอลโลเวอร์ในอินสตาแกรมนั้นการมีส่วนร่วมต่างกันเยอะมาก ดังนั้นการเพิ่มช่องทางการขายในอินสตาแกรมอาจช่วยได้เยอะขึ้น
 6. การไลฟ์สดยอดคนดูหาย จากแต่ก่อนจะมีคนดูไลฟ์ได้วันละหลักหมื่น ตอนนี้เหลือหลักพันก็ดีมากแล้ว โดยเฉลี่ยการมองเห็นของไลฟ์สดขายสินค้าตกเยอะมากกว่าแต่ก่อน เนื่องจาก "เฟซบุ๊กเลิกดันไลฟ์" (ตอนนี้ไปดันกรุ๊ปแทน)

อาจถึงคราวที่นักขายออนไลน์จะต้องปรับตัวกันให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเฟซบุ๊กอีกครั้ง ที่สำคัญ ระยะหลังเฟซบุ๊กเปลี่ยนเร็วมาก นักขายออนไลน์จึงไม่เพียงต้องศึกษาความเปลี่ยนแปลง แต่ยังต้องศึกษาพฤติกรรมการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้บริโภค เพื่อวางแผนการขายออนไลน์ที่รัดกุมยิ่งขึ้น

 

 

Published on 3 September 2020
SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย

บทความแนะนำ

พิชิตใจลูกค้าด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT

หัวข้อ : พิชิตใจลูกค้าด้วย LINE@ , LINE OFFICIAL ACCOUNT คืออะไร
อ่านเพิ่มเติม :https://scbsme.scb.co.th/sme-inspiration-detail/line 
https://lineforbusiness.com/th/service/line-oa-features

 

ปัจจุบัน เรามีช่องทางสื่อสารการตลาดมากมาย แต่ช่องทางสื่อสารการตลาดอีกช่องทางหนึ่งที่ กำลังมีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนั่นก็คือไลน์แอด (LINE@) หรือไลน์ธุรกิจ (LINE OFFICIAL ACCOUNT)

 

ทำไมเอสเอ็มอีควรใช้ไลน์ธุรกิจ 

 • ช่วยป้องกันออเดอร์จากลูกค้าตกหล่น เพราะสามารถเพิ่มทีมงานเข้าไปช่วยติดตามลูกค้าได้หลายคน 
 • สามารถบรอดแคสต์ (Broadcast) เพื่อส่งข้อมูลให้ลูกค้าพร้อมกันในทีเดียว
 • เป็นช่องทางที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจของเอสเอ็มอี และที่สำคัญคือทุกคนสามารถใช้งานได้ฟรี

 

สิ่งแรกที่ต้องรับรู้คือการลงทะเบียนจะผูกกับบัญชีไลน์ส่วนตัว จึงสามารถกดเลือกลงทะเบียนผ่านไลน์ส่วนตัวได้เลยเมื่อเข้าใช้งาน หรือถ้าลืมรหัสก็สามารถกดขอรับรหัสใหม่ได้เลย รูปแบบบัญชีของไลน์แอด (LINE@) หรือ LINE OFFICIAL ACCOUNT นั้นมีหลายประเภท ทั้งแบบธรรมดาที่ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดรายละเอียดแพ็กเกจรายเดือน ดังนี้บัญชีไลน์เพื่อธุรกิจมีทั้งหมด 3 แบบ โดยสามารถดูได้จากสีที่แตกต่างของสีโล่

บัญชีพรีเมี่ยม โล่สีเขียว - หลังจากตรวจสอบโดย LINE จะได้รับโล่สีเขียว โดยแอคเคาท์พรีเมี่ยม จะสามารถหาเจอได้บนแอพฯ LINE ทั้งยังได้รับฟีเจอร์พิเศษอื่น ๆ มากกว่าด้วย

บัญชีรับรอง โล่น้ำเงิน - หลังจากตรวจสอบโดย LINE จะได้รับโล่สีน้ำเงิน แอคเคาท์รับรองจะสามารถหาเจอได้บนแอพฯ LINE ทั้งยังได้รับฟีเจอร์พิเศษอื่น ๆ มากกว่าด้วย

บัญชีทั่วไป โล่สีเทา - เป็นแอคเคาท์ทั้งสำหรับร้านค้าและบุคคล ซึ่งสามารถใช้ฟีเจอร์พื้นฐานได้เหมือนแอคเคาท์พรีเมี่ยมและแอคเคาท์รับรอง และสามารถซื้อชื่อ Premium ID หรือซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกัน

 

การดูแลบัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ (LINE OFFICIAL ACCOUNT) 

 • ไลน์เพื่อธุรกิจสามารถมีแอดมินได้สูงสุดบัญชีละ 100 คน (ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจ) 
 • คนที่เป็นแอดมินต้องดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน LINE OFFICIAL ACCOUNT หากต้องการใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ
 • การใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ได้ผ่านทางบราวเซอร์ (Browser) และมีฟีเจอร์ให้ใช้ได้มากกว่าในแอบพลิเคชัน เช่น คูปอง เพื่อเล่นเกมส์กับลูกค้า สร้างความตื่นเต้นและความประทับใจให้กับลูกค้า โดยสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้กี่รางวัล ได้ความถี่ขนาดไหน และใช้งานคูปองได้ถึงเมื่อไร
 • เมื่อมีลูกค้าสอบถาม แอดมินสามารถตอบได้ 3 แบบ
 1. ตอบแบบ 1:1 หรือคุยด้วยตัวเอง 
 2. โหมด Auto Reply โดยจะตอบกลับทุก ๆ ข้อความที่ลูกค้าส่งมาด้วยข้อความเดียวเท่านั้น 
 3. การตอบกลับแบบดักคีย์เวิด (Keyword) โดยจะตั้งคีย์เวิดเป็นคำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือคำถามที่ลูกค้ามักถาม และตั้งข้อความตอบกลับคีย์เวิดดังกล่าว เมื่อลูกค้าพิมพ์คีย์เวิดเข้ามา ระบบจะส่งข้อความดังกล่าวตอบกลับลูกค้าโดยทันที

 

สำหรับริชคอนเทนต์ (Rich Content) เป็นฟีเจอร์ที่ผู้ประกอบการสามารถนำมาใช้เพิ่มลูกเล่นในการส่งข้อมูลให้ลูกค้าได้น่าสนใจมากขึ้น  และสามารถเลือกกลุ่มคนเฉพาะที่จะได้รับข้อมูลได้ก็จะตรงกลุ่มเป้าหมาย และประหยัดการใช้งานสำหรับการยิงจํานวนข้อความของแพ็กเกจไปด้วยในทีเดียวกัน

 

เทคนิคในการใช้ฟีเจอร์ริชคอนเทนต์ (Rich Content)

 1. ถ้าเราเขียนคอนเทนต์โปรโมทดี ๆ เราจะสามารถปิดการขายได้ตั้งแต่ลูกค้าเริ่มแอดบัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ
 2. สามารถยิงข้อความพิเศษด้วยการใช้ริชแมสเสจ (Rich Message) ซึ่งมีให้เลือกถึง 8 รูปแบบ
 3. เราสามารถใช้คูปองเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ลูกค้าใช้ส่วนลด เพื่อนำมาซื้อสินค้าหรืองานบริการจากร้านค้าของคุณ
 4. เชื่อมโยงไลน์เพื่อธุรกิจกับเว็บไซต์ ช่องทางติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของร้านค้า โปรโมชั่นหรือสินค้าพิเศษ โดยไม่ต้องเสียจำนวนครั้งในการยิงข้อความ ด้วยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่ริชเมนู (Rich Menu) ซึ่งมีให้เลือกถึง 12 รูปแบบ
 5. หากคุณต้องการสื่อสารให้ลูกค้าได้รับทราบโปรโมชั่นที่ทางร้านค้าของคุณกำลังจะมีขึ้น ไม่ว่าจะแสดงด้วยรูปภาพ วีดิโอ หรือปุ่มที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์หรือหมายเลขโทรศัพท์ คุณสามารถออกแบบให้สวยงามและมีความน่าสนใจเพื่อกระตุ้นยอดขายให้มากยิ่งขึ้น
 6. บัตรสะสมแต้ม เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มีความน่าสนใจ ทำให้ลูกค้าสะสมแต้มได้ง่ายขึ้น ข้อดีของฟีเจอร์นี้คือบัตรสะสมแต้มจะไม่หายสาบสูญไปจากกระเป๋าสตางค์ของเราเหมือนกับบัตรสะสมแต้มแบบทั่ว ๆ ไป เพราะจะอยู่ในมือถือของลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบแต้มได้เอง นอกจากนี้ก่อนที่แต้มจะหมดอายุสองสัปดาห์ ฟีเจอร์นี้ก็จะช่วยแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบ เพื่อให้ลูกค้ารีบใช้แต้มก่อนหมดอายุอีกด้วย

 

Published on 3 September 2020
SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย

 

บทความแนะนำ

4 ข้อควรรู้ จัดส่งสินค้าแบบมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด

หัวข้อ : Logistic เรื่อง ส่งๆ ที่ห้ามทำแบบ “ส่งๆ”
อ่านเพิ่มเติม : https://scbsme.scb.co.th/sme-inspiration-detail/Content_Logistic

 

เมื่อธุรกิจต้องการขยายเพิ่มช่องทางขายออนไลน์ เรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามนั่นคือ การจัดส่งสินค้า เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้ว จะจัดส่งสินค้าอย่างไร ให้ “ถึงมือและถึงใจ” ลูกค้า แม้การขนส่งจะเป็นเพียงขั้นตอนสั้น ๆ แต่จะทำแบบส่ง ๆ  ไม่ได้เด็ดขาด เราจึงขอแนะนำ 4 ข้อควรรู้ เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าที่จะช่วยมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด

 

1. ส่งเร็ว: สั่งของปุ๊บ ได้ของปั๊บ

จุดอ่อนของการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์คือ ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าทันที ต่างจากการซื้อหน้าร้าน ฉะนั้นถ้าอยากกำจัดจุดอ่อนในข้อนี้ ต้องจัดส่งสินค้าให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

 • ถ้ามียอดการสั่งซื้อมาก อาจจะต้องจัดส่งสินค้าทุกวัน
 • หากยอดสั่งซื้อยังไม่สูงนัก ควรจัดส่งอย่างน้อย 3 วัน/ครั้ง เพื่อให้สินค้าส่งถึงมือลูกค้าเร็วที่สุด
 • อาจเพิ่มตัวเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการสินค้าเร่งด่วนภายใน 1 วัน (โดยชำระเงินเพิ่ม)

 

2. ส่งเป๊ะ: แกะกล่องมา คุณภาพปัง

“สินค้าเสียหาย ส่งของผิด ส่งไม่ครบตามจำนวน สินค้าจริงไม่เหมือนบนหน้าเว็บไซต์” กรณีเหล่านี้ถือว่าเกิดขึ้นบ่อยมาก ๆ และเป็นเรื่องที่ทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจมากที่สุด ถ้าอยากเอาชนะใจลูกค้า ต้องใส่ใจเรื่องนี้ให้มาก โดยสิ่งหลัก ๆ ที่ควรตรวจสอบมีดังนี้

 • บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ ต้องมั่นใจว่าแข็งแรง ทนทานต่อการเคลื่อนย้าย
 • ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ละเอียด อย่าให้ตกหล่นหรือผิดพลาด
 • ก่อนนำสินค้าลงกล่อง ต้องตรวจเช็คคุณภาพและจำนวนให้ถูกต้อง

 

3. ส่งถูก: ค่าส่งอย่าแพงกว่าค่าสินค้า

เมื่อมีบริการจัดส่งสินค้า ผู้ประกอบการบางรายอาจเลือกดึงดูดใจลูกค้าด้วยการประกาศว่า “จัดส่งฟรี” แต่ปัญหาที่ตามมาคือ คุณจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นแน่นอน ถ้าจะเลือกทางนี้คุณต้องมั่นใจว่ายังมีกำไรเหลืออยู่ ส่วนอีกทางเลือกหนึ่งที่นิยมทำกันมากคือการคิดค่าจัดส่งกับลูกค้า ซึ่งแบ่งได้ 2 กรณีคือ 

 • แบบอัตราคงที่ หมายถึง จ่ายราคาเท่าเดิมทุกพื้นที่ส่ง ข้อดีของทางเลือกนี้คือ ลูกค้าจะรู้ทันทีว่าต้องเสียค่าจัดส่งเท่าไร ซึ่งจะทำให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายกว่า แต่ข้อเสียคือ ถ้าต้องจัดส่งในระยะทางไกล คุณจะต้องแบกรับต้นทุนส่วนต่าง
 • แบบคิดค่าส่งตามระยะทาง ข้อดีคือคุณไม่ต้องแบกรับต้นทุนค่าจัดส่งส่วนต่าง แต่ก็อาจทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อยากขึ้น เพราะไม่รู้อัตราค่าส่งที่แน่ชัด

 

4. ส่งแม่นยำ: ส่งถูกที่และส่งทุกที่

ความแม่นยำเรื่องเส้นทางในการจัดส่งเป็นอีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพราะถ้าส่งสินค้าทีไรก็ไปผิดที่ นอกจากจะเสียเวลาแล้ว ยังทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าการบริหารจัดการของเราไม่มีประสิทธิภาพอีกด้วย ธุรกิจควรมีบริการจัดส่งสินค้าทุกที่ทั่วประเทศ เพราะลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดอื่น ๆ อาจอยากซื้อสินค้าของเรา หากไม่มีบริการจัดส่งไปยังพื้นที่เหล่านั้น ก็ทำให้สูญเสียโอกาสในการขายไปPublished on 3 September 2020
SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย

บทความแนะนำ

Youtuber เทรนด์ธุรกิจออนไลน์ สร้างรายได้

หัวข้อ : Youtuber เทรนด์ใหม่สร้างรายได้ วารสาร กรมสรรพากร ปีที่ 8 ฉบับที่ 94
อ่านเพิ่มเติม :
 http://download.rd.go.th/fileadmin/eMagazines/rd_july_2020/#p=25

 

ยูทูบเบอร์ เรียกได้วาเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ธุรกิจออนไลน์ ที่คนรุ่นใหม่สนใจกันเป็นอย่างมาก เป็นอาชีพของกลุ่มคนที่ผลิตเนื้อหาประเภทวิดีโอเพื่อหารายได้จากแพลตฟอร์มชื่อดังอย่างยูทูบ บางคนอาจเริ่มต้นด้วยการทำเป็นอาชีพเสริม แต่หากไปได้ดีก็จะกลายเป็นธุรกิจออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลได้เช่นกัน

 

ยูทูบเบอร์มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. รายได้จากโฆษณากูเกิล

คือโฆษณาแทรกตามคลิปยูทูบที่ผู้ชมหลายคนกดข้ามเสมอ เจ้าของคลิปจะได้รับส่วนแบ่งค่าโฆษณาจากยูทูบโดยตรง ซึ่งอัตราจะขึ้นอยู่กับยอดการชมและจำนวนยอดผู้ติดตาม (Subscribe)

 1. สปอนเซอร์

รายได้อีกทางหนึ่งมาจากสปอนเซอร์ที่เป็นเจ้าของสินค้าจะติดต่อให้ยูทูบเบอร์ช่วยโปรโมทสินค้า อาจแทรกเข้าไปในเนื้อหาของคลิปหรือทำเนื้อหาโปรโมทสินค้าโดยตรง ราคาจะขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างเจ้าของสินค้ากับยูทูบเบอร์

 1. รับเงินจากคนดูโดยตรง

อาจเป็นการสนับสนุนรายเดือนหรือรายคลิป และผู้สนับสนุนอาจได้รับสิทธิพิเศษ เช่น ได้ดูคลิปก่อนเผยแพร่สาธารณะ แต่รายรับช่องทางนี้ไม่เป็นที่นิยมในไทย

 

วิธีสร้างสรรค์เนื้อหาให้ได้ยอดวิวเยอะ

 1. ผลิตเนื้อหาให้น่าสนใจ
 • กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน โดยศึกษาว่าเขาอยากดูเนื้อหาแบบไหน
 • กำหนดจุดประสงค์ในการทำวิดีโอแต่ละคลิปว่าต้องการสื่ออะไร
 • ผลิตเนื้อหา เล่าเรื่อง ตัดต่อภาพ รวมถึงใช้ภาษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • ควรอัพเดทเทรนด์โซเชียลอยู่เสมอให้เข้ากับประเด็นร้อนในช่วงนั้น เช่น การใช้คำ วลี ที่กำลังฮิตอยู่ เพื่อเพิ่มความสนใจ
 • ต้องมีจรรยาบรรณและจริงใจต่อเนื้อหา ไม่นำเสนอเนื้อหาที่สร้างความแตกแยก ดูหมิ่นหรือโฆษณาเกินจริง
 1. สร้างจุดขายให้น่าจดจำ

ค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเอง หาจุดแข็งที่ไม่มีใครเลียนแบบได้ แสดงออกในสไตล์ตัวเอง ไม่ว่าจะท่าทาง การพูด การแต่งตัว

 1. การตุ้นยอดวิวด้วยการทำ SEO
 • การทำ SEO คือการทำให้อันดับของเว็บไซต์เพื่อให้ไปแสดงอยู่ในหน้าแรกของผลการค้นหาบนกูเกิล จะช่วยดึงดูดผู้ชมกลุ่มใหม่ ๆ จากการค้นหาด้วยคีย์เวิด การตั้งชื่อวิดีโอต้องให้ตรงกับคีย์เวิดที่ถูกค้นหามากที่สุด ควรเป็นคำที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย และคำอธิบายวิดีโอก็ควรแทรก SEO เข้าไปด้วย
 • การใส่ภาพตัวอย่างหรือภาพหน้าปกของคลิป เพื่อให้สะดวกในการเลือกชม ต้องให้ความสำคัญในส่วนนี้ด้วย อาจใส่ชื่อเรื่องหรือคำพูดในคลิปไว้ที่รูปภาพเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้อยากคลิก
 1. รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น

นำคำติชมมาปรับใช้ คอยตอบคอมเมนต์และทำคลิปอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษายอดจำนวนผู้ติดตามเอาไว้

 1. การแชร์คลิปไปยังโซเชียลมีเดียอื่น ๆ

เช่น เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์ หรือแจกของรางวัลเพื่อสร้างความสัมพันธ์และทำให้คนดูรู้สึกมีส่วนร่วม

 

 

Published on 3 September 2020
SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย

บทความแนะนำ