ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การเพาะเห็ดแบบครบวงจรและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การเพาะเห็ดแบบครบวงจรและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการใหม่จากศิษย์พระดาบส และผู้สนใจที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวาย หาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐานและไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่าง ๆ ได้กลายเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีทักษะความรู้ในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

มูลนิธิพระดาบส ขอเชิญผู้ประกอบการ ศิษย์พระดาบส และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพาะเห็ดแบบครบวงจรและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 1

ในวันที่ 24–30 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ
**** ฟรี ตลอดหลักสูตร ****

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
• เป็นผู้ที่สนใจการเพาะเห็ด
• สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เบอร์ 02–174-4111-2 ทุกวันจันทร์–อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00–16.30 น.

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “น้ำพริก 4 ภาค น้ำจิ้มต่าง ๆ และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “น้ำพริก 4 ภาค น้ำจิ้มต่าง ๆ และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564
 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มูลนิธิพระดาบส จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการใหม่จากศิษย์พระดาบส และผู้สนใจที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวาย หาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐานและไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่าง ๆ ได้กลายเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีทักษะความรู้ในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
 
มูลนิธิพระดาบส ขอเชิญผู้ประกอบการ ศิษย์พระดาบส และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “น้ำพริก 4 ภาค น้ำจิ้มต่าง ๆ และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 1
ในวันที่ 17–23 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ
**** ฟรี ตลอดหลักสูตร ****
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
• เป็นผู้ที่สนใจด้านการทำน้ำพริก
• สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร
 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เบอร์ 02–1744111-2 ทุกวันจันทร์–อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00–16.30 น.
#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการ SME Regular / SME Strong

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการ SME Regular / SME Strong

จัดโดย สสว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้–15 มิถุนายน 2564
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม shorturl.at/jyHIO
!!!!!.....ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ.....!!!!!

เกณฑ์การคัดเลือก
- ประชาชน ทั่วไป และ/หรือ กลุ่มอาชีพและสมาชิก เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชนประเภทสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และ/หรือ ผู้ประกอบการ SMEs เช่น ผู้จดทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ คณะบุคคล นิติบุคคลต่าง ๆ ซึ่งยังดำเนินธุรกิจปกติ ซึ่งจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 3 ปี ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ในกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (S-curve) และอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและหลากหลายทางวัฒนธรรม

- เน้นผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น โรงแรม สปา ร้านอาหาร ผู้ผลิตสินค้ากลุ่มของที่ระลึกและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมทุกกิจกรรม ตามที่โครงการกำหนด ยกเว้น ผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปีงบประมาณ 2563

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับเมื่อผ่านเข้าร่วมโครงการ
1. ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงลึกและอบรมปฏิบัติการในการดำเนินธุรกิจในยุค New Normal เพื่อเตรียมความพร้อมธุรกิจเข้าสู่ Next Normal และความรู้ด้าน Digital Transformation รวมถึงการลงทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (SME-GP) พร้อมการแนะนำจากที่ปรึกษาในการประเมินตนเอง (Self-Assessment)
2. การให้คำปรึกษาและพัฒนาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ โดยที่ปรึกษาและผู้เชียวชาญ ในด้าน
- การลดต้นทุน
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
- การสร้างโอกาสทางการค้าหรือการลงทุน
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
- การเตรียมความพร้อมมาตราฐาน
- การจัดการความเสี่ยง
- บัญชีเบื้องต้น
- ฯลฯ

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณพิชาญ์ 061-5058900, คุณพรทิพย์ 083-9420276, 053-944125 ต่อ 322
Facebook: ExcellenceCenterCMU เเละ E-LSCM
Website : https://oec.eng.cmu.ac.th/

#SMEone

 

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ Health and Wellness Economy ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปี 2564

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ Health and Wellness Economy ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปี 2564
 
จัดโดย สสว. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
จัดกิจกรรมวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม https://bit.ly/2Qi973v
ฟรี...ไม่เสียค่าใช้จ่าย (จำนวนจำกัด)
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ผู้ประกอบการ MSME ที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ ในอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ในคลัสเตอร์เป้าหมาย
- เป็นสมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์ในคลัสเตอร์เป้าหมาย
- มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
- ยินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มคลัสเตอร์
 
คลัสเตอร์เป้าหมาย
• คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและไลฟ์สไตส์สำหรับผู้สูงวัย (Aging Lifestyle Cluster) ภาคกลาง
• คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและไลฟ์สไตส์สำหรับผู้สูงวัย (Aging Lifestyle Cluster) ภาคอีสาน
• คลัสเตอร์สิ่งทอหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน (Circular Textile Cluster)
• คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกัญชงและเส้นใยธรรมชาติ (Hemp and Natural Fiber Cluster)
• คลัสเตอร์สิ่งทอทางการกีฬาเเละนันทนาการ (Sportech Cluster)
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ ประกอบด้วย
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแบบคลัสเตอร์
- ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และการตลาด
- ขึ้นทะเบียนตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ THAI SME-GP
- ส่งเสริมการตลาดด้วย Platform TEXTILE SQUARE
- โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการตลาดเชิงรุกในประเทศและต่างประเทศ
 
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โทร 086-3536924, 02 713 5492 ต่อ 884 (จุฑามาศ) / 02 7135492 ต่อ 542 (บุณยาพร)
#SMEone
 

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม, อาหาร, เครื่องดื่ม และสินค้าของที่ระลึก เครื่องประดับอัญมณี ร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าสู่ตลาดจีน ปี 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม, อาหาร, เครื่องดื่ม และสินค้าของที่ระลึก เครื่องประดับอัญมณี ร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าสู่ตลาดจีน ปี 2564
 
ตลาดจีน ยังเป็นตลาดการค้าใหญ่ คู่ค้าอันดับ 1 ของไทย มูลค่ากว่า 9 แสนล้านบาท ที่ SMEs ไทยไม่ควรพลาด
สสว. และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม, อาหาร, เครื่องดื่ม และสินค้าของที่ระลึก เครื่องประดับอัญมณี ร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าสู่ตลาดจีนใน 3 กิจกรรม ดังนี้
1. สัมมนาเจาะลึก.... ตลาดจีนหลังวิกฤติ COVID-19
2. Workshop ปรับภาพลักษณ์และเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์สู่ตลาดจีน (หากผ่านการคัดเลือกกิจกรรมที่ 3 จะได้รับสิทธิ์ทันที)
3. กิจกรรม Business Matching กับ Product Negotiation กับผู้ค้าตัวจริง ประเทศจีน
* โดยผู้ประกอบการจะต้องเข้าร่วมทั้ง 3 กิจกรรม จึงจะมีสิทธิได้รับการคัดเลือก
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็น SME ภาคการผลิตรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท ภาคการค้า/บริการรายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท
2. จดทะเบียนอย่างใดอย่างหนึ่งกับภาครัฐ
3. เป็นสมาชิก สสว.
4. ต้องไม่เป็น ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการลักษณะเดียวกันของ สสว. กับหน่วยงานอื่น
 
สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สามารลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/2POd0MX
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching สามารลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/3dESA12
(ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Business Matching ต้องสมัครร่วมกิจกรรมสัมมนาด้วย)
 
+++ฟรี ตลอดโครงการ (เปิดรับสมัครถึง 4 พฤษภาคม 2564)+++
หมายเหตุ : ผลการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร. 02 345 1122 / 02 345 1243
-คุณณัฐธยาน์ สินแสงวัฒน์ 023451122, 0972787694 nattayas@fti.or.th
-คุณสุนิสา พรายอินทร์ 023451243, 0869340862 sunisapr@fti.or.th
-คุณวรพงษ์ บุษบา 023451109, 0632232330 worapongb@fti.or.th
-คุณขนิษฐา โสภักดี 023451059, 0817432902 kanitthas@fti.or.th
Facebook: SMI : Small & Medium Industrial Institute
Line@ : @smipage

บทความแนะนำ