อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คือ หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งช่วยให้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างเป็นระบบและนำไปเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยทางศูนย์มีบริการที่โดดเด่นคือ การผลิตเครื่องสำอาง และสมุนไพร พัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยจะช่วยวิเคราะห์ ทดสอบ และขึ้นสูตรต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการทุกประเภทสามารถเข้ามาใช้บริการได้โดยเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ประกอบการด้านการผลิตเครื่องสำอางและสมุนไพร

 

สำหรับบริการที่ผู้ประกอบการSME สามารถเข้ามาใช้บริการเพื่อบ่มเพาะธุรกิจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่

1. บริการที่ปรึกษาในการผลิต โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ 5 ประเภท 1.แป้ง 2.ลิปสติก 3.ครีม  4.สบู่ก้อน  5.แมสก์หน้า

2. บริการออกแบบนวัตกรรมบริการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า และการออกแบบสื่อต่าง ๆ

3. บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมบริการยื่นขอรับความคุ้มครองทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ

4. Innovation Park หรือเรียกว่าตึก I park มีบริการห้อง Incubator Room , Co-Working Space , Maker Space ที่ให้บริการเครื่อง 3D ปริ้นเตอร์และเครื่องเลเซอร์คัทติ้ง

5. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อย่างเช่น LAB ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ LAB ในเรื่องของวิเคราะห์ทดสอบสภาพผิว เป็นต้น

6. Pilot Plant ทดลองผลิต ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยเน้นที่ 3 ประเภทธุรกิจคือ ด้านอาหาร ยา และเครื่องสำอางค์ เช่น เครื่องดื่ม อาหารแปรรูป อาหารเสริมผู้สูงอายุ เครื่องสำอางค์จากสมุนไพร สามารถพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ผ่านการวิเคราะห์ทดสอบเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้ามาผลิตต้นแบบ พร้อมทั้งให้บริการอุปกรณ์เครื่องมือ

7. ห้องประชุมสำหรับจัดอบรมสัมมนา , ห้องให้เช่าเพื่อเป็นสำนักงาน 3 ห้อง

 

ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาใช้บริการได้ทั้งในส่วนของการนำผลิตภัณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์นำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการที่สนใจปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล วิเคราะห์ ทดสอบ และขึ้นสูตรต้นแบบผลิตภัณฑ์ ทางศูนย์มีโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และบริการสนับสนุนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

สำหรับค่าลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยจะราคาถูกมาก เริ่มต้น 30,000 – 50,000 บาท เป็นค่าอนุญาตใช้สิทธิ์ 

 

ผู้ประกอบการที่สนใจติดต่อที่

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

 

โทรศัพท์ 053-917-003

โทรสาร 053-917-004

E-mail  http://mfii.mfu.ac.th/

Facebook  https://www.facebook.com/mfii.mfu

 

 

บทความแนะนำ

อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อตั้งเพื่อที่จะสร้างหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจขึ้นภายในมหาวิทยาลัยและสนับสนุนผู้ประกอบการที่นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น่าสนใจมาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรวิจัยชั้นนำด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยมุ่งเน้นเกษตรและด้านอาหารอินทรีย์ครบวงจรรวมทั้งเกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรและเกษตรแปรรูปของประเทศไทย โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และลดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม มุ่งเน้นสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้มีความรู้และทักษะทางด้านการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพ ทั้งทางด้านเกษตรและอาหาร บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

 

สำหรับบริการที่ผู้ประกอบการSME สามารถเข้ามาใช้บริการเพื่อบ่มเพาะธุรกิจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่

1. มี Pilot Plant โรงงานต้นแบบ เพื่อให้ผู้ประกอบการมาทดลองผลิต ผลิตภัณฑ์ต้นแบบทางด้านเกษตรและอาหาร

2. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือ IQS เป็นศูนย์สำหรับการวิเคราะห์ทดสอบ แร่ธาตุและโลหะหนัก ในเครื่องสำอาง อาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำใบรับรองไปยื่นในการขออย.ได้

3. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร หรือ ICAP มีบริการตรวจรับรองมาตรการผลิตและการแปรรูปเพื่อนำใบรับรองไปยื่นขอมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปสากลได้

4. มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีการพัฒนาเลี้ยงปลาในระบบปิดเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียผลผลิตที่มาจากภัยธรรมชาติ และน้ำเสียจากโรงงาน มีเทคโนโลยีที่จะลดแอมโมเนียที่อยู่ในน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถเพาะเลี้ยงปลาหรือสัตว์อื่นได้

5. มีบริการ Smart Farming นวัตกรรมด้านการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการ เช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ  มีศูนย์นวัตกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาแปรรูป โดยเน้นเรื่องสิ่งทอ มีศูนย์หัตกรรมสิ่งทอ นำมาเพิ่มคุณค่าจากสิ่งที่ไร้ประโยชน์ เช่น ผ้าอ้อมซักได้

6. ศูนย์ BCG คือ  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่รวมทีมอาจารย์หลายท่านเพื่อพัฒนาวิจัย ไปสู่ประชาชน หรือพัฒนานักศึกษา ผู้ประกอบการ เกษตรกร เพื่อประกอบอาชีพ ให้เกิดกระบวนการ Zero Waste  มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างธุรกิจ หรือสำหรับผู้ประกอบการที่มีปัญหา อยากให้ช่วยเหลือหรือปรับปรุงการผลิต หรือสร้างนวัตกรรมก็สามารถเข้ามารับคำปรึกษาได้  โดยเฉพาะการเกษตรที่มีผลผลิตเหลือใช้ ก็จะถูกนำไปพัฒนาแปรรูป เพิ่มมูลค่า ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร อย่างเอาสารสกัดไปทำครีม มากส์พอกหน้า อาหารเสริม เครื่องสำอาง ฯลฯ  เช่น การนำทุเรียนมาสกัดแปรรูปเป็นมาส์กทุเรียน โครงการแปรรูปลำไยที่ส่งออกไม่ได้ พัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากลำไยตั้งแต่เปลือกถึงเมล็ด  อาหารเสริมอัดเม็ดจากกระชาย ฯลฯ 

 

ทั้งยังให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมสร้างความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาในระดับภูมิภาค และทางศูนย์เปิดการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Design Thinking เพื่อหาความต้องการของตลาด เป็นคอร์สระยะสั้นใช้เวลา 3 เดือน เพื่อผลักดันให้นักศึกษาและผู้ประกอบการรวมทั้งเกษตรกร  สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด โดยทางศูนย์จะเป็นที่ปรึกษา ช่วยดูแลตั้งแต่จนผลิต ซึ่งกำลังเป็นที่ได้รับความสนใจ มีค่าสมัคร 1,000 บาท รับครั้งละ 30 คน ทางศูนย์มีการจัดสรรผู้ที่เข้ามารับการปรึกษาให้ตรงกับความต้องการนั้นๆ โดยทางศูนย์มองมากกว่าการวิจัย แต่มองความเป็นจริงด้านตลาดเป็นสำคัญ และสอนอบรม Workshop ให้แนวคิดออกแบบความคิดและผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า

 

โดยทางผู้ประกอบการสามารถเข้ามาปรึกษาศูนย์ได้ ควรเริ่มต้นจากการมีผลผลิตอยู่แล้ว และมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า เพราะการวิจัยมีค่าใช้จ่าย ทางศูนย์อาจขอทุนได้แต่ผู้ประกอบการต้องออกทุนที่เหลือเอง แนะนำให้ผู้ประกอบการที่เข้ามาควรมีความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะทำให้การพัฒนาสินค้าได้เร็วขึ้น

 

โดยติดต่อสอบถามได้ที่

อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | Maejo Agro Food Park (MAP)

ชั้น 4 อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

 

โทรศัพท์ 0 5387 5635

โทรสาร 0 5387 5637

มือถือ 081 883 2696

Website  https://map.mju.ac.th/

 

บทความแนะนำ

Food Innopolis สวทช. เป็นเหมือน One-stop service มีบริการที่ตอบสนองความต้องการครบจบในที่เดียว เพราะที่นี่จะเป็นตัวกลางในการจัดหาข้อมูล ที่ปรึกษา นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ รวมถึงสถานที่ในการใช้เครื่องมือ ให้ผู้ประกอบการในแต่ละประเภทโดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ไม่ได้ทำแค่จัดหาแต่หน่วยนี้จะเป็นคนคอยประสานงานระหว่างผู้ประกอบการกับนักวิจัยในเรื่องธุรกิจควบคู่ไปกับเรื่องวิทยาศาตร์ตลอดการทำวิจัยตั้งแต่กระบวนการแรก ที่ผู้ประกอบการนำไอเดียมา เมื่อพูดคุยกับนักวิจัยว่าธุรกิจสามารถไปต่อได้ก็จะดำเนินขั้นตอนการวิจัย จนถึงขบวนการผลิตสินค้าต้นแบบที่สามารถนำไปออกใบอนุญาตได้  เช่น ใบ อย. 

บริการของ Food Innopolis สวทช. ที่มีให้ผู้ประกอบการSMEs

- จัดหาผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย อาจารย์ ให้ผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าต้นแบบ ให้บริการเชื่อมประสานให้เกิดความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้และการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหาร รวมทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี

- จัดหาศูนย์ทดลอง มีศูนย์รวมบริการวิจัยและพัฒนาด้านอาหารโภชนาการและความปลอดภัยของอาหาร เช่น การวิเคราะห์และจัดทำฉลากโภชนาการของอาหาร การวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารเพื่อขึ้นทะเบียน เป็นต้น

- จัดหาวัตถุดิบในการผลิต รวมถึงสถานที่ในการใช้เครื่องมือที่ช่วยในการผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์

- วิเคราะห์การตลาด รวมทั้งช่วยจัดหาทุน 

- ให้บริการคำปรึกษา แนะนำ ช่วยติดต่อ และรับยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

นอกจากนี้ทางศูนย์ยังมีบริการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหารและเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่ทันสมัยในระดับโลก ทั้งด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูป การวิจัยและพัฒนา การวิเคราะห์ทดสอบ กฎหมายอาหาร ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดไปจนถึงทักษะด้านธุรกิจ เช่น การเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนาธุรกิจและการตลาด เป็นต้น ให้สามารถรองรับการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ รวมทั้งมีความพร้อมในการเชื่อมต่อกับห่วงโซ่คุณค่าอาหารโลกได้ อย่างในช่วงCovid-19 มีการจัดอบรมเทรนอาหาร Function Food ที่กำลังมาแรง  


สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าใช้บริการ ขอให้เตรียมความพร้อมเข้ามาคุย ถ้าทางศูนย์เห็นว่าสามารถไปขั้นตอนต่อไปได้เลยก็จะเริ่มกระบวนการแรก แต่ถ้าทางศูนย์เห็นว่ายังคงเป็นไปได้ยากก็จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา

สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่ 144 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 วันและเวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์   8:30 - 17:30 น.

โทร 0-94341-7111 , 0-94249-7333 , 0-94340-4333 , E-mail : bd@foodinnopolis.or.th


Published on 13  November 2020
SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย


บทความแนะนำ

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก หรือหลังจากได้ปรับโครงสร้างเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  มีหน้าที่หลักคือให้คำปรึกษาช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ แนะนำในกระบวนการผลิตเซรามิก  ให้บริการทั้งด้านวิชาการ และเทคโนโลยีการผลิต ให้คำปรึกษาในเรื่องการผลิตเซรามิก ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นอย่างเช่น เรื่องดิน การขึ้นรูป การเผา บรรจุภัณฑ์ การลดต้นทุนในการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แนะนำในกระบวนการผลิตเซรามิก ให้บริการทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตแก่กลุ่มผู้ประกอบการทั้งวิสาหกิจชุมชน OTOP และ SMEs เพื่อส่งเสริมสนับสนุนยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมเซรามิก  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ เศรษฐกิจไทย สำหรับผู้ประกอบการSMEs สามารถเข้ามารับบริการทางด้านข้อมูล เช่น สนใจในการทำโรงงานเซรามิก ต้องเริ่มต้นอย่างไร ต้องรู้อะไรบ้าง มีการเข้ามาขอฝึกอบรมเฉพาะราย อบรมเรื่องวัตถุดิบ การวิเคราะห์ทดสอบ การเตรียมดินเตรียมเคลือบ การขึ้นรูป การเผา ไม่เสียค่าบริการ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการด้านเซรามิก

 

มีบริการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยวัสดุอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

1. บริการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบ วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ทดสอบเซรามิก  โดยในส่วนนี้จะมีค่าบริการ

2. บริการออกแบบพัฒนาและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่อง 3D จากวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และนำผลการศึกษา วิจัย หรือทดสอบ มาเป็นข้อมูล ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม 

3. ให้บริการเครื่องมือในการผลิต มีบริการเครื่องจักรกลาง สำหรับผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นและยังไม่มีงบประมาณ ก็สามารถเข้ามาใช้บริการเครื่องมือเครื่องจักรที่นี่ได้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้กลุ่มผู้ประกอบการด้านเซรามิกเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป

4. บริการขั้นตอนการผลิต ทั้งการเตรียมดิน เตรียมเคลือบ การขึ้นรูป การเผา ไม่เสียค่าบริการ

5. บริการทางด้านข้อมูลห้องสมุดเซรามิก ทางศูนย์มีส่วนที่พัฒนาในแหล่งข้อมูล มีความรู้ความชำนาญในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่สามารถเข้ามาหาความรู้ทางด้านโรงงานเซรามิก โดยทางศูนย์จะมีฐานข้อมูลโรงงานจากทั่วประเทศ รวมทั้งฐานข้อมูลสูตรดิน สูตรเคลือบ ถูกบรรจุไว้ในห้องสมุดเซรามิก

6. บริการฝึกอบรมเฉพาะราย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ถ้าผู้ประกอบการด้านเซรามิกสนใจหรือมีไอเดียสามารถเข้ามาติดต่อได้เลยที่ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก

หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130

หรือติดต่อผ่าน เบอร์โทรศัพท์ 0 5428 18840 5428 1885 , 0 5428 2376 , 0 5428 2375  

อีเมล์ ceramic@dip.go.th 

เว็บไซต์ http://ceramiccenter.dip.go.th

 

 

 

บทความแนะนำ

SCI-PARK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือที่เรียกกันว่าเทคโนธานี เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีภารกิจในการให้บริการวิชาการ การส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการนำผลงานวิจัยลงพื้นที่ถ่ายทอด ให้คำปรึกษาเชิงลึก ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี นำเอาผลงานวิจัยไปช่วยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมรวมไปถึงต่อยอดเชิงพาณิช การยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคคลภายนอก ผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

มีพื้นที่ให้บริการภาคอีสาน 4 จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรและปศุสัตว์ โดยมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสายพันธุ์ไก่โคราช ไทยวากิว รวมทั้งเรื่องข้าว เป็นต้น

 

ด้วยความที่ชื่อว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรม มีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญในวิศวโยธาโดยเฉพาะให้คำปรึกษาด้านกระบวนการผลิต การลดต้นทุน มีศูนย์เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกงานทุกอย่างไว้รวมกัน เพราะฉะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยจึงสามารถใช้ร่วมกันได้หมด บริการสำหรับSME ทุกประเภทโดยเฉพาะด้านอาหาร ด้านเกษตร แต่ด้วยเป็นพื้นที่ในภาคอีสาน ผู้ที่เข้ามารับบริการส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านอาหาร ยกตัวอย่าง “แยมอิ่มใจ” ที่ทางเทคโนธานีได้ช่วยพัฒนาสูตร โดยเป็นแยมที่ไร้น้ำตาล ใช้ความหวานจากธรรมชาติล้วน  ธุรกิจ“คากิ หนังไก่ทอดกกรอบ” โดยช่วยพัฒนาในเรื่องความกรอบและลดความหืน

 

สำหรับบริการที่ผู้ประกอบการSME สามารถเข้ามาใช้บริการเพื่อบ่มเพาะธุรกิจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่

1. บริการทางห้องปฏิบัติการ เป็นศูนย์กลางการบริการวิเคราะห์ทดสอบและวิจัยที่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยให้บริการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์วิจัยระดับสูง ครอบคลุมทุกความต้องการ การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบในเชิงเทคนิคและการพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการนำงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ หรือนำ ไปดำเนินการวิจัยต่อยอด และการจัดให้มีสถานที่สำหรับการอบรมและสาธิตเทคโนโลยี มุ่งให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

2. บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือมีเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำ เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักในอาหาร เครื่องทดสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม เครื่องกำจัดมอดด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งผู้ประกอบการเข้ามาใช้บริการได้ เช่น การก่อสร้าง เรื่องของดิน เรื่องของวัดุ การทดสอบน้ำ การทดสอบอาหาร

3. บริการทรัพย์สินทางปัญญา ทำหน้าที่ให้บริการให้คำปรึกษา ยื่นจดแจ้งทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคคลภายนอก และผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

4. ทำหน้าที่เป็น Business Buddy ให้กับผู้ประกอบการทุกประเภทที่สนใจ ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึง Start Up โดยมีคอร์สอบรม ให้ความรู้ มีกระบวนการ Pre Screening คือการสอบถามความต้องการเบื้องต้นของผู้ประกอบการที่เข้ามาขอรับความช่วยเหลือ ทั้งแบบมีเพียงไอเดีย หรือมีความต้องการที่ชัดเจน ให้การอบรมในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้ในการทำแผนธุรกิจ Business Model Canvas รวมไปถึงการให้คำปรึกษาเชิงลึกการตลาดในด้านการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรในเรื่องของขบวนการผลิต การนำสินค้าออกไปในตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น ผู้ประกอบการมีแต่วัตถุดิบแต่ยังไม่มีไอเดียว่าจะพัฒนาอย่างไรเราจะเป็นคนช่วยให้คำแนะนำและต่อยอด

5. การอบรมในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ โลโก

6. มี Co-Working Space พื้นที่ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาใช้บริการ มีห้องประชุมห้องสัมมนาให้เช่าบริการและในอนาคตกำลังสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นแห่งที่ 4 ของประเทศ

 

ทางศูนย์มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านอาหาร การเกษตร หรือเทคโนโลยี ทำให้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทางมหาวิทยาลัยได้พัฒนาเครื่องแรงดันบวก-ลบ เพื่อช่วยในการรักษาในช่วงที่เกิดการระบาด และยังมีเครื่องปรับสภาพอากาศในการกรองฝุ่น PM2.5 อีกด้วย

 

มหาวิทยาลัยสุรนารี มีสโลแกนว่า “ถ้ามีปัญหา ลองมาหาเรา” โดยทางมหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่เป็น Business Buddy ให้กับผู้ประกอบการทุกประเภทที่สนใจสามารถ walk-in เข้ามาได้เลย ผู้ประกอบการสามารถเข้ามารับบริการได้ที่

เทคโนธานีบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้ามาปรึกษาฟรี ช่องทางการสื่อสาร โทรศัพท์ 0-4422-4811 to 22

โทรสาร 0-4422-4814  อีเมล์ :   technopolis@sut.ac.th  

เว็บไซต์ :  http://technopolis.sut.ac.th/  

Facebook :  facebook.com/TNSUT

 

 

บทความแนะนำ